FAR - RESULTAT 1Q 2006

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 124,9 mill. (NOK 101,4 mill.). Resultatet etter skatt ble et overskudd på NOK 102,9 mill. (NOK 15,6 mill.).

RESULTAT 1. KVARTAL 2006
Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill.).  Driftskostnadene for perioden ble NOK 223,5 mill. (NOK 212,3 mill.).
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 124,9 mill. (NOK 101,4 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 68,6 mill. (NOK 68,4 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 10,9 mill. (negativ NOK 89,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutatap med NOK 1,4 mill. (gevinst NOK 64,0 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 23,1 mill. (tap NOK 120,0 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 102,9 mill. (NOK 15.6 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 159,5 mill. mot NOK 200,1 mill. for samme periode i 2005.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.03.06 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.691,9 mill. (NOK 3.715,3 mill. pr. 31.03.05). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 55,4 % i NOK, 26,8 % i USD, 12,4 % i GBP, 3,1 % i EURO og 2,3 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.03.06 NOK 1.065,7 mill. (NOK 740,3 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.03.06 er bokført til NOK 3.189,8 mill. (NOK 2.789,2 mill.) tilsvarende NOK 81,79 (NOK 71,52) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 44,1 % (40,5 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter.  Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2006 er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje beregnet til NOK 119,15 (NOK 98,06). Disse tallene inneholder utbytte med NOK 3,00 (NOK 5,00) pr. aksje. Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 53,5 % (48,3 %). For nærmere informasjon om verdier pr. 31.12.05, vises til selskapets årsrapport for 2005.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
For ankerhåndteringsskipet (AHTS) Lady Caroline (2003) og nybygget Far Sword (AHTS, leveres i slutten av mai 2006 fra Aker Brevik) ble det i januar inngått avtale for en periode på mellom 330 og 420 dager med BHP Billiton Petroleum (BHPB) i Australia. Oppstart er i juni og skipene skal støtte BHPBs boreprogram utenfor kysten av nordvest Australia.
 
Far Saltire (AHTS, 2002) fikk forlenget sin avtale med ytterligere 5 måneder til juni 2006. Skipet fortsetter å arbeide for BHPB og Woodside på australsk sokkel. Lady Melinda (PSV, 2003) oppnådde 6 måneders kontrakt for Technip i Angola med oppstart i januar.
 
I tillegg erklærte Petrobras sine opsjoner for bruk av Far Crusader (AHTS,1983) til januar 2007, Far Centurion (AHTS,1983) til mars 2007 og Far Sea (AHTS,1991) til juli 2006. Skipene skal fortsette å arbeide på brasiliansk sokkel.
 
I januar ble det videre inngått avtale med Aker Yards om bygging av et plattform supplyskip (PSV) av typen UT 751 E. Skroget vil bli bygget i Romania og skipet vil bli utrustet ved Aker Yards Brevik. Leveringstidspunkt for skipet er juli 2007. Skipet vil gå direkte inn på den langsiktige befraktningsavtalen som ble tildelt av Norsk Hydro i desember 2005.
 
I februar ble det inngått befraktningsavtaler for ankerhåndteringsskipene Far Saltire og Lady Astrid (AHTS,2001) med ENI og Inpex for en periode på ca. 12 måneder pluss 2 x 6 måneders opsjoner. Skipene skal støtte selskapenes boreprogam utenfor nordvest-kysten av Australia.
 
I mars tildelte Norsk Hydro kontrakt om langsiktig befraktning av en PSV for en fast periode på 32 måneder med opsjoner på ytterligere 5 x 1 år. Oppstart av kontrakten er august 2006 og vil i første fase bli betjent av Far Symphony (PSV, 2003) frem til det blir erstattet av et nybygg av typen UT751E. Dette nybygget ble i mars kontrahert ved Aker Yards Brevik for levering i desember 2007.  Samtidig, og på samme sted ble det kontrahert en AHTS av typen UT-712L for levering i mars 2008. Kontraheringen av ankerhåndteringsfartøyet er et ledd i Farstad Shippings generelle flåtefornyelse.
 
Av selskapets flåte er det kun AHTS Far Sovereign som har operert i spotmarkedet i Nordsjøen i hele kvartalet. AHTS Far Scout returnerte til Nordsjøen i midten av mars etter avsluttet oppdrag i Mauritania. Skipet har jobbet i spotmarkedet etter ankomsten til Nordsjøen. Flåten i Australia, Østen og Brasil har hatt tilnærmet full beskjeftigelse i perioden
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten for resten av 2006 er ca. 88 %, mens den for 2007 er på ca. 40 %. PSV-flåten har en høyere kontraktsdekning enn AHTS-flåten.
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 1. kvartal ca. 2 % høyere enn 4. kvartal 2005, men hele 19 % høyere enn i 1. kvartal 2005. Med unntak av januar har det vært god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Den tilgjengelige flåten i Nordsjøen har økt med 10 % siden 1. kvartal i 2005. Hele økningen er knyttet til PSV-flåten. Flåteøkningen i 1. kvartal er på 7 skip. Økningen i aktiviteten har absorbert flåteøkningen så langt, og så vel PSV- som AHTS-flåten har i kvartalet oppnådd gode rater. Den samlede Nordsjøflåten har hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet på 93 %. Gjennomsnittet for 4. kvartal 2005 var 94 %, mens den for 1. kvartal 2005 var på 90 %. Også markedene utenfor Nordsjøen viser økt aktivitet med bedret ratenivå som følge.
 
Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet og kontrahering av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring. Det samme er det økende behovet for utskifting av eldre, mindre tonnasje. Det store antall PSV under bygging skaper en usikkerhet med hensyn til markedsbalansen fremover for denne type tonnasje.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 92,00 og NOK 108,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 102,75. Kursen pr. 31.03.06 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 4,0 mrd.  Antall aksjonærer er ca. 1.400. Utenlandske aksjonærer eier ca.16,5 % av aksjene.
 
Ordinær generalforsamling vil bli avholdt i selskapets lokaler torsdag 11. mai. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr. aksje (NOK 5,00 pr. aksje i 2004). Aksjen handles eksklusivt utbytte fredag 12. mai. Utbetaling av utbyttet forventes å finne sted 31. mai.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir.  Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker