FAR - Resultat 2. kvartal 2007

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 571,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 196,1 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 166,8 mill.
 
Vedlegg på www.newsweb.no
 
 
RESULTAT 2. KVARTAL 2007
Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 571,9 mill. (NOK 437,6 mill. i samme periode i 2006). Driftskostnadene for perioden ble NOK 291,6 mill. (NOK 228,7 mill.). Kostnadsøkningen skyldes flere skip i flåten og økte mannskapskostnader.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 196,1 mill. (NOK 141,0 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 84,2 mill. (NOK 67,9 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 10,1 mill. (negativ NOK 26,4 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 2,6 mill. (tap NOK 9,1 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 31,3 mill. (gevinst NOK 16,5 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 166,8 mill. (NOK 110,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 238,9 mill. mot NOK 166,0 mill. for samme periode i 2006.
 
RESULTAT PR. 30.06.2007
Driftsinntektene pr. 30.06. ble NOK 1.256,9 mill. (NOK 854,6). Inntektene inneholder en gevinst ved salg av skip med NOK 140,1 mill. (ikke salg av skip i 1. halvår 2006) Driftskostnadene utgjorde NOK 568,0 mill. (NOK 452,2 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 162,3 mill. (NOK 136,5 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 526,6 mill. (NOK 265,9 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 31,7 mill. (negativ NOK 37,2 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 45,2 mill. (gevinst NOK 39,6 mill.). Det er i halvåret realisert valutagevinst på NOK 12,3 mill. (tap NOK 10,5 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 457,6 mill. (NOK 213,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 612,0 mill. mot NOK 325,6 mill. for samme periode i 2006.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.06.07 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 4.502,7 mill. (NOK 3.820,3 mill. pr. 30.06.06). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 51,2 % i NOK, 25,0 % i USD, 19,7 % i GBP, 2,3 % i EURO og 1,8 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.06.07 NOK 1.335,4 mill. (NOK 995,4 mill.). Utbytte til aksjonærene ble i mai utbetalt med NOK 117,0 mill.
 
Konsernets egenkapital pr. 30.06.07 er bokført til NOK 3.914,3 mill. (NOK 3.206,8 mill.) tilsvarende NOK 100,37 (NOK 82,22) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 44,0 % (43,3 %).
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 30.06.07, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje beregnet til NOK 217,07 (NOK 135,83). Verdijustert egenkapitalandel er beregnet til 63,0 % (55,8 %). I gjennomsnitt har det vært en verdiøkning på flåten på ca. 14 % siden årsskiftet.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
Det har i 2. kvartal ikke vært endringer i flåten.
 
I 1. kvartal ble de 1983-bygde ankerhåndteringsskipene Far Crusader (1983) og Far Centurion (1983) solgt, mens vi fikk levert nybyggene AHTS Far Sound (mars), PSV Far Spirit (mars) og AHTS BOS Turquesa (januar).
 
I 3.kvartal er PSV Lady Elizabeth solgt med levering til nye eiere i juli. For AHTS Lady Margaret er det også inngått avtale om salg.  Skipet forventes overlevert til nye eiere i slutten av august. Salget av de to skipene vil gi en bokført salgsgevinst i 3 kvartal på ca NOK 54 mill.
 
Vi har også i kvartalet overtatt nybyggingskontrakt for en AHTS av typen UT712L som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Skipet vil bli levert september 2008.
 
Selskapet har siden forrige kvartalsrapportering inngått følgende befraktningsavtaler med varighet utover 12 måneder:
  • Far Sleipner (PSV, ME202, 1984) og Far Santana (AHTS, UT730, 2000) har begge fått forlenget sine kontrakter med 2 år med Petrobras i Brasil.
  • Lady Cynthia (AHTS, HF270, 1987) har fått forlenget sin kontrakt med JVPC i Vietnam for 1 år, pluss 1 års opsjon.
  • Lady Valisia (AHTS, ME303, 1983) og Lady Gerda (AHTS, HF270, 1987), har oppnådd en 13 - 15 måneders kontrakt for betjening av et boreprogram for Coogee nordvest for Australia.
  • Far Swift (PSV, UT755L, 2003) har fått en kontrakt på 2 år med Petrobras i Brasil. Skipet avslutter sin kontrakt i Mexico i august og går til Brasil.
  • Far Scotia (PSV, UT755, 2001) har fått forlenget sin kontrakt med Arrendadora i Mexico for 2 år, pluss 1 års opsjon.
  • Far Supporter (PSV, UT750, 1996) har fått en kontrakt med Talisman UK på 1 år, pluss 4 x 6 måneders opsjoner. Oppstart i november 2007.
  • Lady Dawn (AHTS, Bolsønes, 1983) og Lady Audrey (AHTS, ME303, 1983) har fått en kontrakt på 1 år med Woodside i Australia.
 
AHTS Far Scout og AHTS Far Sound og PSV Lady Elizabeth har i hele perioden gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Flåten for øvrig har hatt tilnærmet full beskjeftigelse med unntak av skip som er dokket i perioden.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 89 % for andre halvår 2007 og ca. 56 % for året 2008. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.
 
MARKED
Det har også i dette kvartalet vært høy aktivitet i alle markeder og vi har sluttet skip på kontrakter som alle har ligget over eksisterende kontrakter. Spotmarket i Nordsjøen i kvartalet har imidlertid ikke gitt det ratenivået som var forventet. Dette skyldes i hovedsak lavere etterspørsel enn forventet.
 
Det har det siste året vært en nettoøkning av store og mellomstore supplyskip på ca. 13 % på verdensbasis. Til tross for dette er markedsbalansen for supplyskipsflåten fortsatt god. Utsiktene på etterspørselsiden er fortsatt gode. Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger er positivt for vår næring. Det samme er det økende behovet for utskifting av eldre tonnasje. Det store antall skip under bygging skaper imidlertid en økende usikkerhet med hensyn til markedsbalansen fremover. Det har lenge vært fokusert på det store antall PSV som er i ordre, men med den betydelige økningen i kontrahering av AHTS det siste halvåret, gir dette nå grunnlag for å forvente en korreksjon i markedet på noe sikt også for denne tonnasjetypen. For næringen vil det også bli en utfordring å bemanne alle de nye skipene som kommer. 
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 145,50 og NOK 164,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 163,00. Kursen pr. 30.06.07 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 6,4 mrd. Aksjen ble notert eksklusiv utbytte NOK 3,00 fredag den 11. mai. Antall aksjonærer er ca. 1.350. Utenlandske aksjonærer eier ca.15 % av aksjene.
 
 
Styret
 
 
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir.  Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
Vedlegg på www.newsweb.no
 

Dokumenter og linker