FAR - Resultat 3Q 2006

3. kvartals driftsinntekter ble NOK 536,8 mill. Gode markedsforhold, økning i flåten og gunstig utvikling i valutakurser ga en økning i driftsinntektene på NOK 99,2 mill. sammenlignet med 2. kvartal i år. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 226,6 mill. Resultat etter skatt ble NOK 186,2 mill..
 
Resultat 3. kvartal 2006
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 536,8 mill. (NOK 526,8 mill. inkl. en gevinst ved salg av skip på NOK 97,5 mill. i 3. kvartal 2005). Driftskostnadene for perioden ble NOK 237,7 mill. (NOK 208,8 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 226,6 mill. (NOK 244,7 mill. inkl. salgsgevinst) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 72,6 mill. (NOK 73,2 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 36,8 mill. (negativ NOK 17,8 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 33,1 mill. (NOK 43,0 mill.), mens det er utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 33,5 mill. (tap NOK 31,9 mill.) knyttet til endringer i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 186,2 mill. (NOK 224,8 mill. inkl. salgsgevinst). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 295,9 mill. mot NOK 332,0 mill. inkl. salgsgevinst for samme periode i 2005.
 
Resultat pr. 30.09.2006
Driftsinntektene pr. 30.09. ble NOK 1.391,4 mill. (NOK 1.334,3 inkl. salgsgevinst på NOK 97,5 mill.).  Driftskostnadene utgjorde NOK 689,9 mill. (NOK 639,6 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 209,1 mill. (NOK 211,6 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 492,5 mill. (NOK 483,1 mill. inkl. salgsgevinst på NOK 97,5 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 74,0 mill. (negativ NOK 134,6 mill.) etter at det er inntektsført en urealisert valutagevinst med NOK 6,1 mill. (valutatap NOK 208,3 mill.). Det er hittil i år realisert valutagevinster på NOK 22,6 mill. (NOK 163,2 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 399,6 mill. (NOK 347,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 621,4 mill. mot NOK 768,4 mill. inkl. salgsgevinst for samme periode i 2005.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
 
Finansiering og Kapitalstruktur
I balansen pr. 30.09.06 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 4.049,7  mill. (NOK 3.842,1 mill pr. 30.09.05). Selskapets gjeld fordeler seg med 34,9% i USD, 11,4% i GBP, 48,9 % i NOK, 2,0 % i AUD og 2,8 % i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.09.06 NOK1.040,4 mill. (NOK 936,1 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 30.09.06 er bokført til NOK 3.342,6 mill. (NOK 2.925,7 mill.) tilsvarende NOK 85,71 (NOK 75,01) pr. aksje. Bokført egenkapital andel er 43,1 % (41,0 %).
 
Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Det er således ikke innhentet verdianslag pr. 30.09. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2006, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 141,08. Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 55,5 %.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
Flåten/Beskjeftigelse
AHTS Far Stream ble levert fra Simek AS i midten av juli. Skipet har gått i spotmarkedet i Nordsjøen siden da. AHTS BOS Turmalina (Farstads eierandel 50%) ble levert fra verftet i Brasil i slutten av juli og påbegynte umiddelbart sin 8 års kontrakt med Petrobras. For øvrig er det kun AHTS Far Scout som ikke har gått på fast kontrakt i perioden. Den har kunnet høste av et rekordgodt spotmarked i Nordsjøen. Selskapets flåte bestod ved utgangen av kvartalet av 47 skip og 10 skip under bygging. I løpet av oktober er det inngått avtale om salg av 2 eldre AHTS for levering i 1. kvartal 2007, mens det er inngått avtale om bygging av 4 store AHTS for levering i 2009 og 2010.
 
Marked
Markedet for supplyskipsflåten er for tiden svært godt.  Ratenivået har vært stigende i alle markeder både for AHTS og PSV. I Nordsjøen har det i hele kvartalet vært tilnærmet full kapasitetsutnyttelse med rekordrater som følge. Spesielt har det høye aktivitetsnivået i Nordsjøen i år vært avgjørende for å opprettholde markedsbalansen og dermed et høyt ratenivå for PSV-flåten. Det er nå ca 20 flere PSV i arbeid i Nordsjøen sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Vi forventer at det vil komme en korreksjon i markedet for PSV skip som følge av det store antall skip som fortsatt er i ordre.(Ca. 110 skip med DWT større enn 2000 DWT). Ratenivået for AHTS flåten forventes å bli godt også i tiden fremover, men en fortsatt høy kontraheringsaktivitet vil også her kunne gi midlertidig ubalanse i markedet.
 
Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet og kontraheringen av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten i 2007 er på ca. 66%.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 116,00 og NOK 133,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 117,50. Kursen pr. 30.09.06 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 4,6 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.400. Utenlandske aksjonærer eier ca.17 % av aksjene.
 
Styret
 
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
 
Tabellene kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker