FAR - Resultat 4. kvartal 2006/ Resultat 2006

RESULTAT 4. KVARTAL 2006
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 549,5 mill. (NOK 481,5 mill. inkl. en gevinst ved salg av skip med NOK 64,4 mill. i 4. kvartal 2005). Driftskostnadene for perioden ble NOK 263,9 mill. (NOK 221,4 mill.).  Driftskostnadene i 4. kvartal har økt med  NOK 26,2 mill sammenlignet med 3. kvartal i år. Dette skyldes en kombinasjon av flere skip, økte mannskapskostnader og økning i beregnede pensjonsforpliktelser.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 208,3 mill. (NOK 190,2 mill. inkl. salgsgevinst) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 77,3 mill. (NOK 69,8 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 51,9 mill. (negativ NOK 49,6 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 0,1 mill. (gevinst NOK 29,7 mill.), mens det er inntektsført en urealisert valutagevinst på NOK 16,6 mill. (tap NOK 56,5 mill.) knyttet til endringer i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Det er også utgiftsført NOK 33,9 mill. som finanskostnad knyttet til en økning av selskapets leasing forpliktelse.
 
Resultat etter skatt ble NOK 143,7 mill. (NOK 154,4 mill. inkl. salgsgevinst på NOK 64,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 217,1 mill. mot NOK 267,0 mill. inkl. salgsgevinst for samme periode i 2005.
 
RESULTAT PR. 31.12.2006
Driftsinntektene pr. 31.12. ble NOK 1.940,9 mill. (NOK 1.815,7 inkl. salgsgevinst på NOK 161,9 mill.).  Driftskostnadene utgjorde NOK 953,8 mill. (NOK 861,0 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 286,4 mill. (NOK 281,4 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 700,7 mill. (NOK 673,3 mill. inkl. salgsgevinst på NOK 161,9 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 125,9 mill. (negativ NOK 184,2 mill.) etter at det er inntektsført en urealisert valutagevinst med NOK 22,7 mill. (valutatap NOK 264,8 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 22,7 mill. (gevinst NOK 192,8 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 543,3 mill. (NOK 501,4 mill. inkl. salgsgevinst på NOK 161,9 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 838,5 mill. mot NOK 1.035,4 mill. inkl. salgsgevinst for samme periode i 2005.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.06 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 4.141,7 mill. (NOK 3.832,9 mill pr. 31.12.05). Selskapets gjeld fordeler seg med 26,6 % i USD, 11,7 % i GBP, 57,0 % i NOK, 2,0 % i AUD og 2,7 % i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.06 NOK 973,6 mill. (NOK 1.192,6 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.06 er bokført til NOK 3.533,7 mill. (NOK 3.086,0 mill.) tilsvarende NOK 90,61 (NOK 79,13) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 43,8 % (42,4 %).
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.06, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 170,87 (NOK 115,28). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 59,5 % (51,7 %).
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
I kvartalet er det inngått følgende befraktningsavtaler med varighet utover 12 måneder:
  • Far Sailor (AHTS, UT722, 1997) og Far Senior (AHTS, UT722 L, 1998) har begge fått forlenget sine kontrakter med 2 år med Petrobras i Brasil.
  • Nybygget, tbn Far Spirit (PSV, VS470), har fått kontrakt med BP Angola for en 2 års periode + 1 års opsjon. Leveres fra verftet i slutten av mars 2007.
  • Lady Grete (PSV, UT755 L, 2002) har oppnådd en 3 års kontrakt (pluss 1 års opsjon) for Reliance i India.
  • Lady Sandra (AHTS, KMAR404, 1998) har oppnådd en 13 måneders kontrakt (pluss opsjoner) for betjening av et boreprogram for Peak i Australia.
  • Far Strider (PSV VS483, 1999) har fått forlenget sin kontrakt på 1 år + 1 år for Chevron, Texaco.
AHTS Far Strait (UT712L) ble levert fra Aker Brevik i desember. Etter ca. 1 mnd i spotmarkedet i Nordsjøen, gikk skipet til Australia for å påbegynne en langsiktig kontrakt med Woodside. Også AHTS Far Stream (UT712L) forlot Nordsjøen i løpet av kvartalet for å påbegynne langsiktig arbeid i Australia. AHTS Far Scout (UT722L, 2001)) har i perioden gått i spotmarkedet i Nordsjøen.
 
I oktober ble det inngått avtale med Aker Yards AS, Tomrefjord, om bygging av 4 AHTS av typen UT731CD for levering i 2009 og 2010. Skipene er tilrettelagt for morgendagens ankerhåndteringsmarked og vil få en motorkraft på 25000 BHP.
 
Etter årsskiftet (i slutten av januar) ble AHTS Far Crusader (1983) overlevert til nye eiere. AHTS BOS Turquesa (Farstads eierandel 50 %) ble levert fra verftet i Brasil i februar og påbegynte umiddelbart sin 8 års kontrakt med Petrobras.
 
Farstad Shipping har etter dette en flåte på 48 skip (27 AHTS, 21 PSV) og 12 skip under bygging (7 AHTS, 1 CSV, 4 PSV). Ytterligere en 1983-bygget AHTS, Far Centurion, vil bli overlevert til nye eiere i mars, mens 5 av nybyggene er planlagt levert i løpet av 2007.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 90 % for første halvår 2007 og ca. 60 % for andre halvår 2007. Kontraktsdekningen for 2008 er ca. 35 %. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.
 
MARKED
Markedsbalansen for supplyskipsflåten er fortsatt god til tross for en nettoøkning av store og mellomstore supplyskip på 85 skip (ca. 14 %) i 2006. Av disse var 61 økning i PSV-flåten. I 2007 forventes PSV-flåten å øke med ytterligere 53 enheter, mens antall AHTS forventes å øke med 40 skip. Etterspørselen etter supplyskip er økende i de fleste markeder. Vi forventer imidlertid at det vil komme en korreksjon i markedet for PSV skip som følge av det store antall skip som fortsatt er i ordre ved utgangen av 2007. Ratenivået for AHTS flåten forventes å bli godt også i tiden fremover, men kontraheringsaktiviteten har økt kraftig siste halvåret også i dette segmentet. Det er nå 135 store og mellomstore AHTS i ordre. Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet, og kontrahering av nye rigger er positivt for etterspørselen i dette segmentet.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 116,50 og NOK 139,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 135,50. Kursen pr. 31.12.06 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 5,3 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1400. Utenlandske aksjonærer eier ca. 16 % av aksjene.
 
GENERALFORSAMLING 10. MAI 2007
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte for 2006 på NOK 3,00 pr. aksje (NOK 3,00 pr. aksje for 2005).
 
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir. Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
Tabellene kan lastes ned fra følgende link: