FAR - Resultat 4. kvartal 2007/ Foreløpig resultat 2007

Kvartalsresultatet er preget av at selskapet foreløpig har måttet sette av NOK 766,8 mill. i skatt som følge av Stortingets skattevedtak i desember 2007. Resultat etter skatt viser et underskudd på NOK 543,6 mill. Styret er imidlertid godt fornøyd med selskapets driftsresultat for perioden. Driftsresultatet (EBIT) ble på NOK 279,2 mill. Driftsinntektene i kvartalet ble NOK 640,8 mill. Styret foreslår et utbytte på NOK 4,00 pr. aksje.
 
 
RESULTAT 4. KVARTAL 2007
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 640,8 mill. (NOK 549,5 mill. i 4. kvartal 2006). Driftskostnadene for perioden ble NOK 273,9 mill. (NOK 263,9 mill.).
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 279,2 mill. (NOK 208,3 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 87,6 mill. (NOK 77,3 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 44,8 mill. (negativ NOK 51,9 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 8,2 mill. (gevinst NOK 0,1 mill.), mens det er utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 12,0 mill. (gevinst NOK 16,6 mill.) knyttet til endringer i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. I 4Q 2006 ble det også utgiftsført NOK 33,9 mill. som finanskostnad knyttet til en økning av selskapets leasing forpliktelse. Denne leasen kom til opphør i oktober 2007 noe som medførte en tilbakeføring av NOK 3,2 mill. av denne avsetningen.
 
Det er i perioden utgiftsført NOK 778,0 mill. (NOK 12,7 mill.) i skatter.  Av dette gjelder NOK 766,8 mill. en avsetning knyttet til Stortingets vedtak om opphør av den gamle rederiskatteordningen i forbindelse med innføring av ny rederiskatteordning. 
 
Resultat etter skatt ble et underskudd med NOK 543,6 mill. (NOK 143,7 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 334,0 mill. (NOK 217,1 mill.).
 
FORELØPIG RESULTAT PR. 31.12.2007
Driftsinntektene pr. 31.12. inkl. salgsgevinst på NOK 196,1 mill. ble NOK 2.514.3 mill. (NOK 1.940,9 ingen salgsgevinst i 2006). Driftskostnadene utgjorde NOK 1.137,5 mill. (NOK 953,8 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 336,8 mill. (NOK 286,4 mill.). Driftsresultatet (EBIT) inkl. salgsgevinst ble NOK 1040,1 mill. (NOK 700,7 mill.).
Netto finans ble negativ med NOK 114,9 mill. (negativ NOK 125,9 mill.) etter at det er inntektsført en urealisert valutagevinst med NOK 38,6 mill. (NOK 22,7 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 26,2 mill. (NOK 22,7 mill.). Resultat etter skatt ble på NOK 87,4 (NOK 543,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1.223,4 mill.(NOK 838,5 mill.).
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.07 utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser (inkl. nevnte skatteavsetning) til sammen NOK 5.268,0 mill. (NOK 4.141,7 mill. pr. 31.12.06). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 18,7 % i USD, 16,3 % i GBP, 58,9 % i NOK, 4,0 % i AUD og 2,1 % i EUR. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.07 NOK 1.504,0 mill. (NOK 973,6 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.07 er bokført til NOK 3.606,9 mill. (NOK 3.533,7 mill.) tilsvarende NOK 92,48 (NOK 90,61) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 38,6 % (43,8 %).
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.07, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 222,60 (NOK 170,87). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 60,2 % (59,5 %).
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
REDERIBESKATNING
Den nye rederiskatteordning ble vedtatt av Stortinget i desember 2007.  Konsekvensen av vedtaket er at skatteordningen som ble innført i 1996 nå reverseres. Akkumulert antatt skattefritt resultat de siste 11 år kommer nå til beskatning. Vedtaket gir Farstad Shipping en skatteforpliktelse som det tidligere ikke har vært grunnlag for å avsette i regnskapene. 2/3 av skatteforpliktelsen skal betales med 1/10 hvert år, mens 1/3 kan frafalles dersom beløpet investeres i miljøvennlige tiltak. Skatteforpliktelsens nominelle beløp er NOK 943,5 mill. I regnskapet er foreløpig benyttet neddiskontert verdi beregnet til NOK 766,8 mill. Hele beløpet er ført som skattekostnad i regnskapet og gjeld i balansen. Forskriftene knyttet til miljøinvesteringer er ikke endelig fastsatt. Dersom forskriftene tilpasses det som er et politisk ønske, vil miljøandelen kunne bli omdefinert til egenkapital i regnskapet. Styret mener at nominell verdi av hele skatteforpliktelsen skal legges til grunn. Endelig regnskap vil reflektere dette.
 
Styret mener overgangsreglene strider mot Grunnlovens paragraf 97 og har besluttet å gå til sak for rettslig å få prøvet saken.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
AHTS Far Sapphire  ble levert i desember. Tidligere i året fikk selskapet levert 3 nye skip: AHTS Far Sound (mars), PSV Far Spirit (mars) og AHTS BOS Turquesa (januar). I 3. kvartal overtok vi en nybyggingskontrakt for en AHTS av typen UT712L som er under bygging ved Aker Yards Brevik. PSV Far Seeker ble levert fra verftet i februar 2008. Selskapet har nå et nybyggingsprogram på 9 skip til pris på ca. NOK 4,3 mrd.
 
I løpet av året er det solgt 4 skip: Far Crusader (AHTS, 1983) og Far Centurion (AHTS, 1983) ble solgt i 1. kvartal. I 3. kvartal ble Lady Elizabeth (PSV, 1983) og Lady Margaret (AHTS, 1993) solgt. Kjøperne av Lady Margaret overtok også vårt joint-venture selskap i Nigeria. Dermed er vårt engasjement i Nigeria avsluttet. Disse salgene er viktige i arbeidet med å fornye selskapets flåte.
 
Siden forrige kvartalsrapportering er det inngått følgende befraktningsavtaler av noe lenger varighet:
*Saipem har erklært sin opsjon for befraktning av Far Sovereign (AHTS, UT741, 1999) for en periode på 270 dager i løpet av 2008, med oppstart i begynnelsen av april.
*Lady Melinda, (PSV, UT755, 2003) har fått en 3 års kontrakt med ConocoPhillips i Australia. Befrakter har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år.
*Far Strider (PSV, VS 483, 1999) har fått fornyet sin kontrakt med ConocoPhillips for 1 år.
*Team Marine har erklært sin opsjon for befraktning av Far Superior (PSV, UT705L, 1990) og Far Supplier (PSV, VS 483, 1999). Begge skipene har fått forlenget sine kontrakter med ett år. Team Marine har ytterligere 1 års opsjon.
*Petrobras har forlenget sin kontrakt med Far Viscount (PSV, H/R, 1982) i Brasil for ytterligere 2 år.
* APL/Aker har befraktet Far Scout (AHTS, UT 722, 2001) for installasjonsarbeid i farvannet utenfor Kakinada, India. Skipet forlot Nordsjøen i oktober og forventes tilbake til Nordsjøen i april.
*Far Sound (AHTS, UT 712L, 2007) forlot Nordsjøen i oktober for arbeid i Australia (Woodside og Hess).
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 86 % i første halvår 2008 og ca. 60 % for andre halvår 2008. Kontraktsdekningen for 2009 er p.t. ca. 25 %. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.
 
MARKED
Flåten av store og mellomstore supplyskip viser for 2007 en nettoøkning på 9 %. Dette er lavere enn forventet. Markedsbalansen er i liten grad påvirket av denne økningen. I 2008 forventes flåten å øke med rundt 20 %. Økningen er størst blant små og mellomstore skip.
 
De fundamentale forhold for næringen er gode og etterspørselen etter supplyskip er økende i de fleste markeder. Den høye oljeprisen, oljeselskapenes fokusering på økt leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger gir gode fremtidsutsikter for etterspørselen. Behov for utskifting av eldre tonnasje forsterker dette ytterligere.
 
Vi har ved flere anledninger uttrykt bekymring over det store antall skip som er i ordre. Kontraheringsaktiviteten har fortsatt gjennom andre halvår og totalt er det nå ca. 450 store og mellomstore supplyskip i ordre for levering i løpet av en 4-års periode. Dette representerer en økning i antall enheter på ca. 60 %. De mange nybygg gir også næringen en utfordring med hensyn til bemanning.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 135,00 og NOK 149,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 148,00. Kursen pr. 31.12.07 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 5,8 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.470. Utenlandske aksjonærer eier ca. 13 % av aksjene.
 
For hele 2007 var aksjen omsatt 245 av 252 børsdager. Høyeste notering i løpet av 2007 var NOK 170,00, mens laveste notering var NOK 123,00
 
 
 
GENERALFORSAMLING 14. MAI 2008
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte for 2007 på NOK 4,00 pr. aksje (NOK 3,00 pr. aksje for 2006).
 
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Karl-Johan Bakken -    tlf.  (+47) 90 10 56 97
Finansdir. Torstein L. Stavseng -  tlf. (+47) 91 10 70 01
 
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 49 skip (22 PSV og 27 AHTS) og 9 skip (6 AHTS, 2 PSV, 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.550. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
 
 
 
Vedlegg på www.newsweb.no

Abonner

Dokumenter og linker