FAR - RESULTAT 4Q 2005/RESULTAT 2005

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 481,5 mill. (NOK 419,6 mill. i samme periode i 2004) inkl. gevinst på NOK 64,4 mill. (NOK 30,1 mill.) vedr. salg av skip. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 190,2 mill. (NOK 136,3 mill.). Resultatet etter skatt ble et overskudd på NOK 154,4 mill. (NOK 151,5 mill.). Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr. aksje.

INNFØRING AV IFRS REGNSKAPSSTANDARD
Farstad Shipping ASA rapporterer i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) fra og med 1. kvartal 2005. For å kunne presentere sammenlignbare tall er inngående balanse pr. 1.1.04 omarbeidet til IFRS prinsipper. Inngående balanse pr. 1.1.05 er ytterligere omarbeidet for å hensynta prinsipp som ikke fordres omarbeidet pr. 1.1.04. I 1. kvartal 2005 presenterte vi de foreløpige ikke reviderte effekter av IFRS. Basert på en oppdatert vurdering i forbindelse med årsoppgjøret 2005 er det gjort ytterligere endringer i forhold til det som er presentert tidligere. Den største endringen gjelder effekten av nytt avskrivningsprinsipp på skipsflåten.  Resultateffekten av dette for de 3 første kvartalene i 2005 er NOK 101,8 mill i reduserte avskrivninger.  I separat vedlegg er prinsippendringen nærmere beskrevet.  I tillegg vises de endringer som er innarbeidet i balansene, samt oppdaterte kvartalsregnskap for 2004 og de 3 første kvartalene for 2005.
 
RESULTAT  4. KVARTAL  2005
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 481,5 mill. (NOK 419,6 mill.).  Inntektene inneholder en gevinst ved salg av skip med NOK 64,4 mill, (NOK 30,1 mill). Driftskostnadene for perioden ble NOK 221,4 mill. (NOK 210,1 mill.).
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 190,2 mill. (NOK 136,3 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 69,8 mill. (NOK 73,2 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 49,6 mill. (positiv med NOK 13,9 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 29,7 mill. (tap NOK 11,9 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 56,5 mill. (gevinst NOK 60,5 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 154,4 mill. (NOK 151,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 267,0 mill. mot NOK 162.9 mill. for samme periode i 2004.
 
RESULTAT PR. 31.12.2005
Driftsinntektene pr. 31.12 ble NOK 1.815,7 mill. (NOK 1.561,6 mill.). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip på NOK 161,9 mill, (NOK 30,1 mill). Driftskostnadene utgjorde NOK 861,0 mill. (NOK 849,6 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 281,4 mill. (NOK 298,1 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 673,3 mill. (NOK 413,9 mill.).
 
Netto finanskostnad ble NOK 184,2 mill. (NOK 92,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 264,8 mill. (gevinst NOK 32,9 mill.). Det er realisert valutagevinster med NOK 192,8 mill.(gevinst NOK 23,9 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 501,4 mill. (NOK 308,9 mill.) etter at det er inntektsført tidligere utgiftsført skattekostnad på NOK 12,3 mill. (kostnad NOK 12,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1.035,4 mill. mot NOK 586,2 mill. for samme periode i 2004.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.05 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK  3.832,9 mill. (NOK 3.557,6 mill. pr. 31.12.04). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 55,4 % i NOK, 26,8 % i USD, 12,2 % i GBP, 3,1 % i EURO og 2,5 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.05 NOK 1.192,6 mill. (NOK 567,4 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.05 er bokført til NOK 3.086,0 mill. (NOK 2.773,6 mill.) tilsvarende NOK 79,13 (NOK 71,12) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 42,4 % (41,3 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.05, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 115,28 (NOK 96,90). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 51,7 % (48,9 %).
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
Far Spirit (PSV, 1983) og Far Server (PSV, 1991) ble overtatt av nye eiere i månedsskiftet i henholdsvis oktober og november. Salgene må sees i sammenheng med selskapets flåtefornyelse og at en har oppnådd priser tilsvarende de verdier som ble satt på skipene ved halvårsskiftet.
 
I oktober ble det inngått avtale med Aker Langsten AS, Tomrefjord, om bygging av et ankerhåndteringsskip (AHTS) for levering i juni 2007. Skipet er det første av typen UT 732CD. Det vil få en motorkraft på 27.500 HK og vil bli det største og mest avanserte skipet i Farstad-flåten.  I november ble det inngått avtale med West Contracters AS, Ølensvåg, om bygging av et plattform supplyskip for levering i januar 2007. Skipet er av typen VS470 MkII. Det vil få en lastekapasitet på ca. 3.500 DWT. 
 
I desember meddelte Norsk Hydro deres intensjon om å inngå en 5 års avtale (med opsjon på ytterligere 3 x 1 år) for en PSV nybygg av typen  UT 751 E (ca 4.500 DWT). Oppstart for kontrakten er april 2006 og vil bli betjent av Far Supporter (PSV, UT 750, 1996) frem til nybygget blir levert. I januar 2006 ble det inngått avtale med Aker Yards (Brevik Construction AS) om bygging av skipet. Leveringstiden for skipet er juli 2007.
 
I 4.kvartal er det  oppnådd følgende befraktningsavtaler:
"Lady Sandra" (AHTS, KMAR 404, 1998) med varighet 14 måneder pluss opsjoner. Befrakter er Shell Sarawak Berhad (SSB), og skipet vil betjene den halvt nedsenkbare riggen Atwood Falcon i forbindelse med Shells dypvanns program i Malaysia. Oppstart for kontrakten er planlagt til desember 2005.
 
 
 
Lady Caroline (AHTS, UT 712, 2003) og Far Tbn Sword (AHTS, UT 712L, leveres april 2006 fra Aker Brevik) for en periode på mellom 330 og 420 dager. Oppstart er i slutten av mai. Befrakter er BHP Billiton Petroleum (BHPB).  Skipene skal støtte BHPBs boreprogram utenfor kysten av nordvest Australia. I tillegg har Far Saltire (AHTS, UT728, 2002) fått forlenget sin avtale med ytterligere 5 måneder til juni 2006. Skipet skal arbeide for BHPB og Woodside på australsk sokkel.
 
Lady Melinda (PSV, UT755, 2003) har oppnådd en kontrakt for Technip i Angola på 6 måneder pluss opsjoner, med oppstart i januar.
 
Petrobras har erklært sine opsjoner for bruk av AHTS Far Crusader (AHTS, ME303,1983) til januar 2007, Far Centurion (AHTS, ME303,1983) til mars 2007 og Far Sea (AHTS, ME303 II, 1991) til juli 2006. Skipene skal fortsette å arbeide på brasiliansk sokkel.
 
Av selskapets flåte har kun 1 skip i en kortere periode operert i spotmarkedet i Nordsjøen.
Ratenivå og beskjeftigelse for flåten i Østen/Australia var på nivå med 3. kvartal.
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 4. kvartal ca. 20 % høyere enn 4. kvartal i 2004, men ca 4 % lavere enn 3. kvartal. I store deler av kvartalet har det vært god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Den tilgjengelige flåten i Nordsjøen har økt med 15 % sammenlignet med årsskiftet 2004/2005. Men den kraftige økningen i aktiviteten har gitt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten på 94 %. Dette har i store deler av kvartalet gitt høye rater. Gjennomsnittet for 3. kvartal 2005 var 95 %, mens den for 4. kvartal 2004 var på 91 %. Gjennomsnittet for året ble på 93 % mot 88 % for 2004. Markedet i Australia/Østen har vist bedring gjennom hele 2005.
 
De fundamentale forhold tilsier høy aktivitet i alle markeder i tiden fremover. Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet og kontrahering av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring. Det samme er det økende behovet for utskifting av eldre, mindre tonnasje.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten i 1. halvår 2006 er p.t. ca. 90 %, mens den for 2. halvår 2006 er ca. 66 %. For 2007 er kontraktsdekningen p.t. ca. 27 %.  PSV-flåten har en høyere kontraktsdekning enn AHTS-flåten.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 81,00 og NOK 97,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 97,00. Kursen pr. 31.12.05 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 3,78 mrd.  Antall aksjonærer er 1.444. Utenlandske aksjonærer eier 16,8 % av aksjene.
 
NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Styret i Farstad Shipping ASA besluttet i november å tilsette Karl-Johan Bakken som ny Administrerende Direktør i Farstad Shipping ASA med virkning fra 1. januar 2006. Han etterfølger Terje J.K. Andersen som går av med pensjon i mai 2006.  Karl-Johan Bakken er
 
 
 
sivilingeniør fra NTH.  Han var tidligere i Ulstein/Rolls-Royce  i 15 år og har vært ansatt i Farstad Shipping ASA som direktør for marked og drift siden 1999.
 
GENERALFORSAMLING 11. MAI 2006
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 3,00 pr. aksje (NOK 5,00 pr. aksje i 2004).
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir.  Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker