FARSTAD SHIPPING: RESULTAT 1. KVARTAL 2003

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal en kontantstrøm *) på NOK 178,5 mill. (NOK 144,9 mill. i 1. kvartal 2002). Driftsinntektene var på NOK 307,0 mill. (NOK 319,5 mill.) og resultatet før skatt ble NOK 97,1 mill (NOK 117,6 mill.). Vi er fornøyd med resultatet spesielt i lys av et svakt Nordsjømarked. Utsiktene for Nordsjøen for resten av året er fortsatt usikre på grunn av antall nybygg som skal absorberes i markedet. Aktiviteten i markedene utenfor Nordsjøen er fortsatt god.

RESULTAT 1. KVARTAL 2003
Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 307,0 mill. (NOK 319,5 mill. i 1. kvartal 2002). Driftskostnadene for perioden ble NOK 157,3 mill. (NOK 143,5 mill.). Økningen skyldes bl.a. økning i selskapets flåte. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 92,6 mill. (NOK 123,8 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 57,1 mill. (NOK 52,2 mill.). Netto finans ble positiv med NOK 4,5 mill. (negativ med NOK 6,2 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 51,7 mill., mens det er kostnadsført et urealisert valutatap på NOK 24,3 mill. (gevinst NOK 24,8 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 97,1 mill. (NOK 117,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 178,5 mill. mot NOK 144,9 mill. for samme periode i 2002.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.03.03 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser tilsammen NOK 2.543,4 mill. (NOK 2.552,2 mill. pr. 31.03.02). Selskapets gjeld fordeler seg med 35,4 % i USD, 36,7 % i GBP, 27,1 % i NOK og 0,8 % i AUD.  Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er pr. 31.03.03 nedbetalt gjeld/ leasingforpliktelser med NOK 64,1 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 716,7 mill. (NOK 457,5 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.03.03 er bokført til NOK 2.013,2 mill. (NOK 1.676,1 mill.) tilsvarende NOK 51,62 (NOK 41,90) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 41,8 % (37,8 %). Selskapet hadde ved kvartalsskiftet en beholdning på 1.000.000 egne aksjer, tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Aksjene er foreslått slettet på selskapets ordinære generalforsamling 6. mai 2003.
 
Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter.  Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2003 er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 91,00 (NOK 83,98).  For nærmere informasjon om verdier pr. 31.12.02, vises til selskapets årsrapport for 2002.
 
 
ENDRINGER I FLÅTE/ BESKJEFTIGELSE
Ankerhåndteringsskipet Lady Caroline, av typen UT 712, ble levert til IOS fra Simek AS i slutten av mars.  Skipet gikk deretter til Australia for oppdrag.
 
Farstad Supply AS overtok i kvartalet to nybyggingskontrakter ved Ulstein Verft AS. Det første skipet, en plattformbåt av typen ULSTEIN P105, skal leveres i midten av desember i år. Det er foreløpig ikke inngått befraktningsavtale for dette skipet. Det andre nybygget er av typen ULSTEIN P106 og skal leveres i slutten av desember 2003. Dette skipet skal umiddelbart etter levering inn på en 5 års befraktningsavtale med Peterson Supplylink BV i Nederland.
 
Av de heleide skipene har Far Saltire og Far Grimshader vært i spotmarkedet i hele perioden. De IOS-eide skipene i Østen/Australia har hatt god beskjeftigelse i kvartalet.
 
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen falt i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2002 (ca. 3 %), og var omtrent på nivå med tilsvarende periode i 2002. Til tross for levering av et stort antall skip i kvartalet, har ikke dette ført til noen økning av antall enheter i Nordsjøen.  Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten ble på ca 88 %. Gjennomsnittet for 4. kvartal 2002 var 91 %, mens den for 1. kvartal 2002 var på 89 %.  Antall skip på periodekontrakter er kraftig redusert i kvartalet og ratenivået i spotmarkedet har som følge av dette vært dårlig. Det er forventet at 2. og 3. kvartal skal gi bedre utnyttelsesgrader enn det som var tilfellet for 1. kvartal.  Vi forventer oss et løft i ratenivået utover våren og sommeren. Utviklingen videre vil fortsatt avhenge av hvor lang tid det tar for markedene å absorbere de nybyggene som blir levert i 2003. 
 
I Australia/Østen har aktiviteten i 1. kvartal holdt seg på omtrent samme nivå som gjennom 2002.   Dette forventes å fortsette i 2. kvartal, mens det er noe større usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. Brasil og spesielt Vest-Afrika har fortsatt behov for mer tonnasje. Aktiviteten i disse og øvrige markeder utenfor Nordsjøen vil være bestemmende for når markedsbalansen i Nordsjøen vil være gjenopprettet. 
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 35,00 og NOK 42,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 41,00. Kursen pr. 31.03.03 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,6 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1550. Utenlandske aksjonærer eier ca. 9,1% av aksjene.
 
Styret
 
 ###
 
Rapport for 1. kvartal 2003 med tallmatriale er vedlagt på følgende link:

Dokumenter og linker