Farstad Shipping ASA - Delårsresultat

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 425,4 mill (NOK 378,6 mill. i 2. kvartal 2004). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 103,1 mill. (NOK 61,2 mill.). Resultatet etter skatt ble på NOK 70,0 mill. (NOK 28,5 mill.).

RESULTAT 2. KVARTAL 2005
Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 425,4 mill. (NOK 378,6 mill. i 2. kvartal 2004). Driftskostnadene for perioden ble NOK 218,1 mill. (NOK 209,1 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 103,1 mill. (NOK 61,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 104,2 mill. (NOK 108,3 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 29,6 mill. (negativ NOK 28,8 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 56,1 mill. (NOK 4,8 mill.), mens det er utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 56.3 mill. (gevinst NOK 5,0 mill.) knyttet til endringer i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 70,0 mill. (NOK 28,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 234,0 mill. mot NOK 135,7 mill. for samme periode i 2004.
 
RESULTAT  PR. 30.06.2005
Driftsinntektene pr. 30.06. ble NOK 807,5 mill. (NOK 757,9).  Driftskostnadene utgjorde NOK 429,9 mill. (NOK 425,0 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 205,7 mill. (NOK 217,0 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 171,9 mill. (NOK 115,9 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 117,4 mill. (negativ NOK 124,7 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 176,4 mill. (NOK 67,6 mill.). Det er i halvåret realisert valutagevinster på NOK 120,1 mill. (NOK 22,4 mill). Resultat etter skatt ble på NOK 54,7 mill. (underskudd NOK 11,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*)  for perioden er NOK 436,6 mill. mot NOK 275,8 mill. for samme periode i 2004.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger og periodisert vedlikehold -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.06.05 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.656,7 mill. (NOK 3.889,7 mill pr. 30.06.04). Selskapets gjeld fordeler seg med  23,1 % i USD, 18,8 % i GBP, 48,8 % i NOK, 3,5 % i AUD og 5,8 % i EURO. Det er i 1. halvår nedbetalt gjeld/ leasingforpliktelser med NOK 301,1 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.06.05 NOK 526,6 mill. (NOK 536,0 mill.). Utbytte ble i mai utbetalt med NOK 195 mill.
 
Konsernets egenkapital pr. 30.06.05 er bokført til NOK 2.247,8 mill. (NOK 2.046,5 mill.) tilsvarende NOK 57,64 (NOK 52,47) pr. aksje. Bokført egenkapital-andel er 36,0 % (32,9 %). Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 30.06.05, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 101,10 (NOK 80,28).  Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 49,6 % (42,8 %). I gjennomsnitt har det vært en verdiøkning på flåten på ca. 2,5 % siden årsskiftet. Den eldste delen av flåten viser et mindre verdifall i perioden.
 
Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Aktuelle sammenligningstall for 2004 i delårsrapporten er omarbeidet etter IFRS.
 
ENDRINGER I FLÅTE/ BESKJEFTIGELSE
Det har ikke vært endringer i flåten i 2. kvartal.
 
AHTS Far Scout og Far Sky har hele perioden vært i spotmarkedet i Nordsjøen. Spesielt mai og juni var gode måneder i spotmarkedet. Ratenivå og beskjeftigelse for flåten i Østen/Australia ga en viss bedring sammenlignet med 1. kvartal.
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 2. kvartal det høyeste på lenge og hele 19 % høyere enn 2. kvartal i 2004, og 11 % høyere enn i 1. kvartal. Den tilgjengelige flåten i Nordsjøen har imidlertid også økt betydelig, og var ved halvårsskiftet 15 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Den kraftige økningen i aktiviteten har gitt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten ble på ca 93 %, noe som i store deler av kvartalet har gitt høye rater. Gjennomsnittet for 1. kvartal 2004 var 90 %, mens den for 2. kvartal 2004 var på 87 %. Markedet i Australia/Østen har vist moderat bedring gjennom kvartalet.
 
De fundamentale forhold tilsier høy aktivitet også i tiden fremover. Rateutviklingen videre i 2005 og 2006 vil avhenge av om den økte aktiviteten er tilstrekkelig til å absorbere spesielt de mange plattform supplyskip som er i ordre. En varig høy utnyttelsesgrad og dermed tilfredsstillende ratenivå i Nordsjøen er også avhengig av at aktiviteten i andre markeder fortsetter å utvikle seg positivt. I lys av den høye oljeprisen er forventningene om høy aktivitet i disse markedene positive. På lengre sikt vil de mange riggene som er i ordre gi en positiv effekt for næringen.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten i 2. halvår er ca 89%. For 2006 er kontraktsdekningen p.t. ca. 55 %.  PSV-flåten har en høyere kontraktsdekning enn AHTS-flåten.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 74,00 og NOK 85,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 84,75. Kursen pr. 30.06.05 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 3,3 mrd. Aksjen ble notert ekskl. utbytte kr. 5,00 den 12. mai.  Antall aksjonærer er ca. 1.600. Utenlandske aksjonærer eier ca. 17 % av aksjene.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Terje J.K. Andersen - tlf.  90 03 05 11
Finansdir.  Torstein L. Stavseng - tlf. 91 10 70 01
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker