Farstad Shipping ASA - Kansellering av byggekontrakter med Aker Brattvåg AS

Vi viser til vår pressemelding datert 21. januar hvor vi orienterte om at vi innen mandag 24. januar ville ta stilling til om vi ville opprettholde kontraktene om bygging av to plattform supplyskip(PSV) med Aker Brattvåg.
 
Etter at Norsk Hydro kansellerte intensjonsavtalen om bl.a. befraktning av disse to skipene, har vi nøye vurdert om vi likevel skulle bygge skipene. Skipene var designet og kontrahert med sikte på å dekke Norsk Hydro sine konkrete og langsiktige behov. Å bygge disse skipene på spekulasjon mot et usikkert marked for store PSV, har vi konkludert med er feil. Med det antall store PSV som nå er under bygging, vil den kommersielle risikoen bli for stor. Vi har derfor valgt å kansellere byggekontraktene og har i dag meddelt dette til Aker Brattvåg.  Farstad Shipping må betale verftet en kompensasjon på grunn av kanselleringen. Dette er kostnader som Farstad Shipping får dekket av Norsk Hydro.
 
Norsk Hydro har varslet at de vil gå ut med en ny anbudsrunde. Vår kansellering av byggekontraktene må ikke tolkes dit hen at vi har tatt stilling til hva vi vil gjøre i neste omgang.
 
I pressemelding datert 20. januar orienterte vi om Norsk Hydros kansellering av intensjonsavtalen. Konklusjonen til Norsk Hydro ble fattet på grunnlag av en intern gransking som Norsk Hydro igangsatte bl.a. som følge av en henvendelse i form av anonym e-mail til ledelsen i Norsk Hydro. Norsk Hydros interne gransking konkluderte med at de måtte gjennomføre en ny anbudsrunde. Ifølge Norsk Hydro var det avdekket at teknisk informasjon var håndtert i strid med Hydros prosedyrer. Konkret var dette relatert til ulik fordeling av teknisk informasjon før anbudet ble innlevert i begynnelsen av september. Farstad Shipping har ikke vært kjent med at en slik skjevfordeling skal ha funnet sted.
 
Farstad Shipping har forsøkt å kartlegge mer i detalj hvilken teknisk informasjon som er blitt ulikt fordelt. Dette vil bli orientert om i en separat pressemelding senere i dag.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen -  tlf. 90 03 05 11
Torstein L. Stavseng - tlf. 91 10 70 01
Karl-Johan Bakken -    tlf. 90 10 56 97