Farstad Shipping ASA - Resultat 3. kvartal 2003

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 142,3 mill. (NOK 145,1 mill. i 3. kvartal 2002). Driftsinntektene var på NOK 381,2 mill. (NOK 318,2 mill.) og driftsresultatet (EBIT) ble NOK 82,9 mill. (NOK 112,5 mill.). Selskapet har hatt inntil 5 skip i spotmarkedet i Nordsjøen, mens 2 skip i perioder var uten inntekt pga. ombygging og mobilisering for langsiktige kontrakter. I Østen/Australia var 2 av skipene i spotmarkedet i september. 3. kvartal er første hele kvartal hvor IOS flåten eies 100% mot tidligere 50%.

RESULTAT  3. KVARTAL 2003
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 381,2 mill. (NOK 318,2 mill. i 3. kvartal 2002.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 214,8 mill. (NOK 149,8 mill.). Økningen skyldes bl.a. at der er flere skip i flåten, at IOS flåten nå eies 100% og at flere skip har vært beskjeftiget på australsk sektor med høyere mannskapskostnader enn i Sørøst Asia. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 82,9 mill. (NOK 112,5 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 83,5 mill. (NOK 55,9 mill.).  Netto finans ble positiv med NOK 17,0 mill. (negativ med NOK 37,4 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 12,9 mill. (gevinst NOK 2,2 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 41,1 mill. (tap NOK 14,2 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 100,0 mill. (NOK 75,0 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 142,3 mill. mot NOK 145,1 mill. for samme periode i 2002.
 
RESULTAT PR. 30.09.2003
Driftsinntektene pr. 30.09 ble NOK 1.027,8 mill. (NOK 956,9 mill). Driftskostnadene utgjorde NOK 552,8 mill. (NOK 441,0 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 205,6 mill. (NOK 163,3 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 269,4 mill. (NOK 352,8).
 
Netto finans ble negativ med NOK 52,2 mill. (positiv med NOK 34,3 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 44,3 mill. (gevinst NOK 129,5 mill.). Det er pr.  30.09. realisert valutagevinster med NOK 80,7 mill. (tap NOK 17,3 mill.). Resultat før skatt ble NOK 217,2 mill. (NOK 387,2 mill.). Konsernets kontantstrøm*)  for perioden er NOK 467,1 mill. mot NOK 420,9 mill. for samme periode i 2002.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.09.03 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.741,4 mill. (NOK 2.320,6 mill. pr. 30.09.02). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 33,9% i USD, 22,7% i GBP, 32,8% i NOK, 7,7% i AUD og 2,9% i EUR. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 3. kvartal nedbetalt gjeld/leasingforpliktelser med NOK 115,6 mill., mens ny gjeld er trukket opp med ca. NOK 430,0 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.09.03 NOK 600,9 mill. (NOK 409,1 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 30.09.03 er bokført til NOK 2.123,6 mill. (NOK 1.923,6 mill.) tilsvarende NOK 54,45 (NOK 48,45) pr. aksje. Bokført egenkapital-andel er 34,6 % (43,8 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Det er således ikke innhentet verdianslag pr. 30.09. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2003, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 89,92 (NOK 91,08). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 46,7% (59,4%). Markedsutsiktene og få relevante salg i annenhåndsmarkedet gjør at der er usikkerhet ved verdianslagene, spesielt for den eldre tonnasjen.
 
Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet.
 
FLÅTEN /BESKJEFTIGELSE
Selskapet har i kvartalet fått levert nybyggene AHTS Lady Astrid (juli), PSV Far Swift (august) og PSV Lady Melinda (september). Etter å ha gått i spotmarkedet i juli og august, forlot Lady Astrid Nordsjøen i slutten av august for å gå til Østen. Lady Melinda gikk direkte fra verkstedet i slutten av september til en korttidsjobb i Nigeria.  Far Swift ble levert fra verkstedet i begynnelsen av august og gikk deretter til Mexico for oppdrag av ca. 3,5 års varighet. Også Far Scotia forlot Nordsjøen i august for å gå til Mexico for langsiktig oppdrag.
 
Av selskapets flåte i Nordsjøen, har inntil 5 skip gått i spotmarkedet i 3. kvartal. Far Swan har nå fått en 6 måneders kontrakt, mens Far Turbot er lagt i opplag. To av de andre spot-båtene vil være engasjert i to slepeoppdrag utenfor Nordsjøen i 4. kvartal av ca. 70 dagers varighet. I Brasil har Far Sea fått forlenget kontrakten med 2 år. Selskapet har for tiden 8 skip i Brasil. De IOS eide skipene i Østen/Australia har i juli og august hatt god beskjeftigelse, mens 2 skip var delvis uten beskjeftigelse i september.
 
Selskapet har for tiden 2 skip under bygging ved norsk verft for levering i desember. Ett av disse er sikret langsiktig beskjeftigelse. I tillegg har vårt Joint Venture (BOS) i Brasil tre AHTS under bygging ved brasilianske verft for levering i 2004 og 2005. Disse skal alle inn på langsiktige oppdrag for Petrobras. 
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen har falt videre utover høsten og var i 3. kvartal ca. 5% lavere enn for tilsvarende periode i 2002. I tillegg har en sett en klar dreining i etterspørselen ved at en større andel av etterspørselen nå er rettet mot spotmarkedet. Antall skip på periodekontrakter var i 3. kvartal 13% lavere enn for 3. kvartal 2002. Ratenivået har som følge av dette vært dårlig. Til tross for at et stort antall nye skip er levert i løpet av året, har antall enheter i Nordsjøen gått ned. Men dette har ikke kunnet forhindre at den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for den samlede Nordsjøflåten har falt under 90%, noe som er betydelig lavere enn for samme periode i fjor. Det er ikke forventet at 4. kvartal i år eller 1. kvartal neste år skal gi noe vesentlig bedring i ratenivået.  Utviklingen videre vil avhenge av om aktiviteten i Nordsjøen tar seg opp igjen og ikke minst hvor lang tid det tar for markedene utenfor Nordsjøen å absorbere overskuddstonnasjen.   
 
I Australia/Østen har aktiviteten holdt seg på omtrent samme nivå som i 2002. Det forventes noe lavere aktivitet utover høsten og vinteren.  Det er også en viss usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i denne regionen. Brasil, og spesielt Vest-Afrika, har fortsatt behov for mer tonnasje. Aktiviteten i disse og øvrige markeder utenfor Nordsjøen gir fortsatt grunn til å forvente et rateløft i Nordsjømarkedet når en kommer til andre kvartal i 2004.
 
Selskapets kontraktsdekning for 4. kvartal er ca. 86%, mens den for første halvår 2004 er ca. 56% og ca. 40% for andre halvår 2004.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 50,00 og NOK 59,75 og var ved utgangen av kvartalet NOK 51,00. Kursen pr. 30.09.03 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,0 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.460. Utenlandske aksjonærer eier 13,8% av aksjene.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Terje J.K. Andersen,    tlf 90 03 05 11
Finansdir. Torstein L. Stavseng,  tlf 91 10 70 01
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker