Farstad Shipping ASA - RESULTAT 2. KVARTAL 2003

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal en kontantstrøm*) på NOK 146,3 mill. (NOK 130,8 mill. i 2. kvartal 2002). Driftsinntektene var på NOK 339,5 mill. (NOK 319,2 mill.) og driftsresultatet (EBIT) ble NOK 93,8 mill (NOK 116,6 mill.).

IOS, som nå er 100% eiet, er innarbeidet i regnskapet med virkning fra 01.06.03.

Nordsjømarkedet var svakt i 2. kvartal. Markedene utenfor Nordsjøen har også i 1. halvår. i stor grad absorbert økningen i antall supplyskip. Aktiviteten i disse markedene forventes fortsatt å være god. Dette gir grunnlag for å forvente en bedring i ratenivået i Nordsjømarkedet i 2004.

RESULTAT 2. KVARTAL 2003
Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 339,5 mill. (NOK 319,2 mill. i 2. kvartal 2002). Driftskostnadene for perioden ble NOK 180,7 mill. (NOK 147,6 mill.). Økningen skyldes bl.a. økning i selskapets flåte og skipenes seilingsområde. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 93,8 mill. (NOK 116,6 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 65,1 mill. (NOK 55,2 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 73,7 mill. (positiv med NOK 78,0 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 16,2 mill. (tap på NOK 14,1 mill). Videre er det kostnadsført et urealisert valutatap på NOK 61,1 mill. (gevinst NOK 118,9 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 20,1 mill. (NOK 194,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 146,3 mill. mot NOK 130,8 mill. for samme periode i 2002.
 
RESULTAT  PR. 30.06.2003
Driftsinntektene pr. 30.06. ble NOK 646,5 mill. (NOK 638,9).  Driftskostnadene utgjorde NOK 338,0 mill. (NOK 291,1 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 122,1 mill. (NOK 107,4 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 186,4 mill. (NOK 240,4 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 69,2 mill. (postivt med NOK 71,8 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 85,4 mill. (inntektsført NOK 143,7 mill.). Det er i halvåret realisert valutagevinster på NOK 67,8 mill. (tap på NOK 19,5 mill). Resultat etter skatt ble NOK 108,1 mill. (NOK 304,5 mill.) etter at det er utgiftsført skattekostnad på NOK 9,2 mill. (NOK 7,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*)  for perioden er NOK 324,8  mill. mot NOK 275,8 mill. for samme periode i 2002.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.06.03 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser tilsammen NOK 3.434,1 mill. (NOK 2.409,5 mill pr. 30.06.02). Selskapets gjeld fordeler seg med 36,1 % i USD, 25,1 % i GBP, 30,5 % i NOK, 5,1 % i AUD og 3,2% i EURO.  Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 2. kvartal nedbetalt gjeld/ leasingforpliktelser med NOK 84,9 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.06.03 NOK 579,1 mill. (NOK 397,9 mill.). Kjøpet av 50%-andelen i IOS medførte en bruttoinvestering på ca. NOK 1 mrd. Investeringen innebærer en økning i rentebærende gjeld på ca. NOK 946 mill. 
 
Konsernets egenkapital pr. 30.06.03 er bokført til NOK 2.030,0 mill. (NOK 1.858,2 mill.) tilsvarende NOK 52,05 (NOK 46,69) pr. aksje. Bokført egenkapital-andel er 35,9 % (41,8 %). Selskapet hadde ved kvartalsskiftet en beholdning på 1.000.000 egne aksjer, tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Aksjene ble vedtatt slettet på selskapets ordinære generalforsamling 6. mai 2003.
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 30.06.03, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 86,24 (NOK 88,14).  Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 48,1% (57,5%). I gjennomsnitt har verdifallet på flåten vært ca. 4,5% siden årsskiftet. For den eldste delen av flåten ligger verdifallet på rundt 10%. Markedsutsiktene og få relevante salg i annenhåndsmarkedet gjør at der er en usikkerhet ved verdianslagene, spesielt for den eldre tonnasjen.
 
Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet.
 
KJØP AV IOS
Vårt heleide datterselskap Farstad Supply AS overtok pr 01.06.03 P&O sin 50% andel i P/R International Offshore Services ANS (IOS). IOS, hvor Farstad nå eier 100%, har i dag en flåte på 19 skip, hvorav to er innleid på bareboat-kontrakter. I tillegg har selskapet ett nybygg i ordre for levering i 2003. Med unntak av tre skip befinner flåten seg i Sørøst Asia og Australia.  
 
I tillegg overtok Farstad Shipping den driftsorganisasjon som P&O hadde i Melbourne. I den forbindelse er det etablert et heleid datterselskap i Melbourne, Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty Ltd, som skal videreføre operasjonen av flåten som er i regionen. Det nye selskapet vil i tillegg til Melbourne ha representasjon i Perth, Singapore, Vietnam og Filippinene.
 
For Farstad Shipping betyr overtakelsen økt satsing på en region som er i vekst. Investeringen betyr en ytterligere styrking av vår internasjonale virksomhet. Det at vi i tillegg har overtatt en veldrevet og anerkjent driftsorganisasjon har gitt Farstad Shipping en sterk posisjon i et viktig marked.
 
FLÅTEN /BESKJEFTIGELSE
Av selskapets Nordsjøtonnasje har 2-3 skip vært i spotmarkedet i 2. kvartal. De IOS-eide skipene i Østen/Australia har hatt god beskjeftigelse i kvartalet.
 
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var omtrent på nivå som for tilsvarende periode i 2002. Imidlertid har en sett en klar dreining i etterspørselen. En større andel av etterspørselen er nå rettet mot spotmarkedet. Antall skip på periodekontrakter er kraftig redusert sammenlignet med 2002. Ratenivået i spotmarkedet har som følge av dette vært dårlig. Det store antall skip som er levert i halvåret, har imidlertid ikke ført til noen vesentlig økning av antall enheter i Nordsjøen.  Dette har gjort at den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for halvåret for den samlede Nordsjøflåten ble på ca. 90 %, som er noe lavere en for samme periode i fjor. Det vil fortsatt komme en del nybygg, spesielt PSV, utover i 2. halvår. Det er således ikke forventet at 3. eller 4. kvartal skal gi noe forbedring i ratenivået.  Utviklingen videre vil fortsatt avhenge av hvor lang tid det tar for markedene å absorbere de nybyggene som blir levert.   
 
I Australia/Østen har aktiviteten i 1. halvår holdt seg på omtrent samme nivå som gjennom 2002. Dette forventes å fortsette i 2. halvår, mens det er noe større usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. Brasil og spesielt Vest-Afrika har fortsatt behov for mer tonnasje. Aktiviteten i disse og øvrige markeder utenfor Nordsjøen gir grunn til å forvente et rateløft i Nordsjømarkedet når en kommer til andre kvartal i 2004.
 
Kontraktsdekningen for flåten for 2. halvår er ca. 75% og for 2004 ca. 45%.
 
Aksjonærforhold
Selskapets aksje har i 2. kvartal beveget seg mellom laveste kr. 42,00 og høyeste kr. 58,50.
Sluttkurs siste dag i kvartalet var kr. 55,00 og det gir selskapet en børsverdi på NOK  2,145 mrd. basert på  39.000.000 utestående aksjer. Antall aksjonærer er ca. 1570. Utenlandske aksjonærer eier ca. 10% av aksjene.
 
Styret
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker