Farstad Shipping ASA - Resultat 3. Kvartal 2004

Sammendrag:
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene var på NOK 384,1 mill. (NOK 381,2 mill.). Resultatet etter skatt ble et overskudd på NOK 68,2 mill. (NOK 93,6 mill.). Resultatet er i tråd med forventingene hensyn tatt til markedsforholdene.

RESULTAT  3. KVARTAL 2004
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 384,2 mill. (NOK 381,2 mill. i 3. kvartal 2003.). Driftskostnadene for perioden ble NOK 233,0 mill. (NOK 214,8 mill.). Kostnadsutviklingen skyldes bl.a. økning i selskapets flåte. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 61,4 mill. (NOK 82,9 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 89,6 mill. (NOK 83,5 mill.).  Netto finans ble positiv med NOK 17,9 mill. (positiv med NOK 17,0 mill.).  Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 13,4 mill. (gevinst NOK 12,9 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 40,0 mill. (gevinst NOK 41,1 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 79,3 mill. (NOK 100,0 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 128,9 mill. mot NOK 142,3 mill. for samme periode i 2003.
 
 
RESULTAT PR. 30.09.2004
Driftsinntektene pr. 30.09 ble NOK 1.142,0 mill. (NOK 1.027,8 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 695,7 mill. (NOK 552,8 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 268,9 mill. (NOK 205,6 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 177,3 mill. (NOK 269,4).
 
Netto finans ble negativ med NOK 106,8 mill. (NOK 52,2 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 27,6 mill. (NOK 44,3 mill.). Det er pr. 30.09. realisert valutagevinster med NOK 35,8 mill. (NOK 80,7 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 56,9 mill. (NOK 201,7 mill.) etter at det er utgiftsført skattekostnad på NOK 13,6 mill. (NOK 15,6 mill.). Konsernets kontantstrøm*)  for perioden er NOK 367,0 mill. mot NOK 467,1 mill. for samme periode i 2003.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 30.09.04 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.772,7 mill. (NOK 3.741,4 mill. pr. 30.09.03). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 31,2 % i USD, 21,2 % i GBP, 34,4 % i NOK, 6,8 % i AUD og 6,4 % i EUR. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 3. kvartal nedbetalt gjeld/leasingforpliktelser med NOK 112,1 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 30.09.04 NOK 499,9 mill. (NOK 600,9 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 30.09.04 er bokført til NOK 2.114,7 mill. (NOK 2.123,6 mill.) tilsvarende NOK 54,22 (NOK 54,45) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 34,1 % (34,6 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Det er således ikke innhentet verdianslag pr. 30.09. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2004, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 84,18 (NOK 89,92). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 44,5 % (46,7 %).
 
Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet, og i overensstemmelse med norsk regnskapsstandard for delårsrapportering.
 
ENDRINGER I FLÅTE/ BESKJEFTIGELSE
Det har ikke vært endringer i flåten i perioden. Imidlertid er det fremforhandlet avtale om salg av Far Turbot og Lady Elaine. Overlevering til kjøperne forventes å finne sted i november. Salgssummen er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipene ved halvårsskiftet. Far Turbot har vært i opplag i hele 2004, mens Lady Elaine har arbeidet i Østen/Australia. To av de eldste skipene i Farstad-flåten er derved solgt.
 
Far Scout og Far Sky var i spotmarkedet i Nordsjøen frem til september da de mobiliserte for oppdrag i Brasil. Far Sky forventes tilbake til Nordsjøen i månedsskiftet november/desember, mens Far Scout forventes tilbake i mars.
 
Far Supplier og Far Superior  er tildelt kontrakter til Team Marine i Aberdeen som gjelder for to år pluss tre årlige opsjoner. Oppstart er januar 2005. For Far Sovereign er det inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd for ytterligere to år pluss en opsjon på ett år.
 
I juli ble det inngått kontrakter med Santos og Woodside for Lady Astrid og Lady Caroline for en fast periode på 9 mndr. pluss opsjoner på ca. 9 mndr. Båtene skal benyttes i forbindelse med boreoperasjoner i australsk farvann.  Det ble videre inngått kontrakt for slep av boreriggen "Ocean Patriot" fra Sør-Afrika til New Zealand.  Oppdraget ble utført av Far Grip og Lady Caroline. Far Grip fortsetter å forsyne riggen, først under dens arbeid på New Zealand og senere i Australia. Arbeidet forventes å vare frem til september 2005.
 
I Vietnam har Lady Cynthia fått forlenget sin kontrakt for JVPC med ett år fra sept. 2004.  I tillegg er det inngått avtale for ett opsjonsår.
 
I Østen/Australia har 6 skip dette kvartalet hatt lav eller ingen beskjeftigelse.
 
MARKED
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 3. kvartal 5 % lavere enn 3. kvartal i 2003, men 5 % høyere enn i 2. kvartal. Reduksjonen i antall supplyskip i Nordsjøen har medført at en nå ser en klar bedring i markedsbalansen i Nordsjøen. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad i kvartalet for den samlede Nordsjøflåten ble på ca 91 %. Gjennomsnittet for 1. halvår var 86 %, mens det for 3. kvartal 2003 var på 89 %.
Markedet i Australia/Østen har ikke vist noen vesentlig bedring gjennom kvartalet. Den betydelige flåteøkningen i markedene utenfor Nordsjøen de siste årene, har resultert i et overskudd på tonnasje i disse markedene som igjen har gitt et press på ratene. Det er tegn som tyder på at aktivitetsøkningen i disse markedene er i ferd med å absorbere noe av overskuddstonnasjen.  
 
I Nordsjøen har ratenivået løftet seg ytterligere i 4. kvartal og det forventes at kvartalet markedsmessig skal bli det beste i 2004. Effekten av at riggkonflikten på norsk sektor er over, har påvirket dette bildet positivt. I 2005 forventes en kraftig økning i riggaktiviteten i Nordsjøen.  Dette sammen med høy rørleggingsaktivitet forventes å gi økt etterspørsel etter supplyskip. Rateutviklingen vil fortsatt avhengig om den økte aktiviteten er tilstrekkelig til å absorbere overskuddstonnasjen, samt at det ikke skjer en vesentlig økning kontraheringsaktiviteten. En bedring i utnyttelsesgrad og ratenivå i Nordsjøen er avhengig av aktiviteten i andre markeder fortsetter å utvikle seg positivt.
 
Kontraktsdekningen for flåten i 4. kvartal er ca 90 % og for 2005 ca. 60 %.
 
Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 56,25 og NOK 69,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 67,00. Kursen pr. 30.09.04 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,6 mrd.  Antall aksjonærer er ca. 1.440. Utenlandske aksjonærer eier ca. 17 % av aksjene.
 
Styret
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Terje J.K. Andersen - tlf.  90 03 05 11
Finansdir.  Torstein L. Stavseng - tlf. 91 10 70 01
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker