Farstad Shipping ASA - Resultat 4. kvartal 2003/Resultat 2003

Sammendrag:
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal en kontantstrøm på NOK 134,1 mill. (NOK 144,8 mill. i 4. kvartal 2002). Driftsinntektene var på NOK 404,5 mill. (NOK 320,3 mill.) inkl. en gevinst ved salg av Far Sun på NOK 20,0 mill. (ikke salg av skip i 2002). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 89,1 mill. (NOK 113,0 mill.).

RESULTAT  4. KVARTAL  2003
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 404,5 mill. (NOK 320,3 mill. i 4. kvartal 2002).  Inntektene inneholder en gevinst ved salg av skip med NOK 20,0 mill, (NOK 0,0 mill). Driftskostnadene for perioden ble NOK 227,7 mill. (NOK 150,3 mill.). Økningen skyldes bl.a. at der er flere skip i flåten, at IOS flåten nå eies 100% og at flere skip har vært beskjeftiget på australsk sektor hvor mannskapskostnadene er høyere enn i Sørøst Asia. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 89,1 mill. (NOK 113,0 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 87,7 mill. (NOK 57,0 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 35,5 mill. (positiv med NOK 30,3 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinster på NOK 2,8 mill. (gevinst NOK 0,8 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 7,1 mill. (gevinst NOK 55,6 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 53,5 mill. (NOK 143,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 134,1 mill. mot NOK 144,8 mill. for samme periode i 2002.
 
RESULTAT  PR. 31.12.2003
Driftsinntektene pr. 31.12 ble NOK 1.432,3 mill. (NOK 1.277,4 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 780,6 mill. (NOK 591,3 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 293,3 mill. (NOK 220,3 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 358,5 mill. (NOK 465,8 mill.).
 
Netto finans ble negativ med NOK 87,7 mill. (positiv med NOK 64,7 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 37,2 mill. (gevinst NOK 185,1 mill.). Det er realisert valutagevinster med NOK 83,6 mill. i 2003 (tap NOK 16,6 mill.). Resultat før skatt ble NOK 270,8 mill. (NOK 530,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 601,3 mill. mot NOK 565,6 mill. for samme periode i 2002.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.03 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 3.971,9 mill. (NOK 2.530,3 mill. pr. 31.12.02). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 31,1 % i USD, 20,6 % i GBP, 34,3 % i NOK, 7,4 % i AUD og 6,6 % i EURO.  Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 4. kvartal nedbetalt gjeld/leasingforpliktelser med NOK 89,9 mill., mens ny gjeld er trukket opp med ca. NOK 356,4 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.12.03 NOK 635,3 mill. (NOK 681,8, mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.03 er bokført til NOK 2.057,8 mill. (NOK 1.921,9 mill.) tilsvarende NOK 52,77 (NOK 49,28) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 31,8 % (40,7 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på flåten to ganger i året, ved årsskiftet og halvårsskiftet. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.03, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 79,68 (NOK 87,47).  Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 41,4 % (54,9%). Markedsutsiktene og få relevante salg i annenhåndsmarkedet gjør at det er usikkerhet ved verdianslagene.
 
Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet, og i overensstemmelse med norsk regnskapsstandard for delårsrapportering.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
Farstad Shipping har i desember fått levert to nybygg fra Ulstein Verft.  Begge fartøyene er plattform forsyningsskip (PSV) av verftets eget design.  Far Symphony overtok umiddelbart etter levering en kontrakt for Norsk Hydro som Far Scandia  hadde. Far Scandia forlot Nordsjøen i desember for å gå inn på en langsiktig kontrakt til Esso i Australia.  Det andre nybygget, Far Splendour, har gått inn på en fem års kontrakt for Peterson Supplylink i Holland.
 
Av selskapets flåte har 5 skip, i kortere eller lengre tid, operert på spotmarkedet i Nordsjøen, men kun Far Scout har vært på spotmarkedet hele kvartalet. Far Strider og Far Superiors kontrakter er blitt forlenget til Team Marine på britisk side av Nordsjøen. Far Grimshaders kontrakt er forlenget til Peterson Supplylink. Alle disse forlengelsene er på ett år og med opsjoner.
 
I Østen/Australia har alle våre 18 skip stort sett vært beskjeftiget hele kvartalet. Etter nyttår har flåten her økt til 19 skip etter at Far Saltire gikk fra Vest-Afrika til Australia for å gå inn på et oppdrag som i første omgang varer i 4 til 6 måneder.
 
Våre 8 skip i Brasil har med unntak av dokkinger vært i arbeid hele 4. kvartal.
 
Farstad Shipping har gjennom sitt Joint Venture (BOS) i Brasil tre AHTS under bygging ved brasiliansk verft for levering i 2004/2005.  Disse skal alle inn på langsiktige oppdrag for Petrobras.
 
MARKED
Etterspørselen etter supply skip i Nordsjøen falt videre i 4. kvartal og antall skip på lange kontrakter var ved årets slutt helt nede på 122.  Spotmarkedet har variert mellom 27 til 39 skip noe som gjorde at total etterspørselen i 4. kvartal var 161 skip i snitt. Årssnittet ble etter dette 179 skip.
 
Tilbudssiden har vært preget av fortsatt avgang og selv om det ble levert mange nye skip fra verft i Nordsjøområdet i dette kvartalet, endte likevel flåten helt nede på 182 skip. Utnyttelsesgraden ble likevel så lav som 86% i snitt og dette gjorde at ratenivået var dårlig hele kvartalet. Utsiktene for Nordsjøen er usikre for 2004.  For at ratenivået skal ta seg opp må aktiviteten øke og flåten fortsatt reduseres noe.
 
I Australia/Østen har aktiviteten holdt seg bra, men tilbudssiden er økende og ratene er under noe press også her.  I tillegg er man nå inne i en periode med sesongmessig lavere aktivitet på grunn av monsunen i Sørøst Asia som varer ut 1. kvartal.
 
Aktiviteten i Middelhavet og Vest-Afrika er økende, men en stor del av avgangen fra Nordsjøen har vært til nettopp disse områdene og det er usikkert hvor mye flåten i disse områdene kan øke i den nærmeste tiden.  Imidlertid er en stadig større del av verdensflåten  over 20 år gammel slik at det vil være behov for en fornyelse. Dette sammen med en forventet aktivitetsøkning på verdensbasis og en redusert nybyggingsaktivitet gir forventning om en balanse mellom tilbud og etterspørsel i løpet av året.      
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 48,00 og NOK 64,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 64,00. Kursen pr. 31.12.03 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,5 mrd. Antall aksjonærer var 1.404. Utenlandske aksjonærer eide pr. årsskiftet 14,7% av aksjene.
 
 
GENERALFORSAMLING 12. MAI 2004
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 2,50 pr. aksje i likhet med 2002.
 
Styret
 
 
 
Kontaktperson:
Adm. dir. Terje J. K. Andersen,    tlf 90 03 05 11
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker