Innkalling til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, tirsdag 12. mai 2015 kl 16.30.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Business Review 2014 kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.farstad.com .

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 13. mai 2015. Utbytte forventes utbetalt 27. mai 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 26 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12