Meldepliktig handel

I forbindelse med overføring av CFO Torstein Stavsengs investeringsvirksomhet til nystiftet heleid selskap, Tolos AS, er 33000 aksjer i Farstad Shipping ASA overført til det nye selskapet i dag 4. juni. Overførselen skjer med regnskapsmessig kontinuitet.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 53 skip (29 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12