RESULTAT 1. HALVÅR 1999


*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivninger+ disagio vedr. oppskrivning av gjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 207,2 mill. (NOK 164,7 mill.). Resultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble på NOK 194,4 mill. (NOK 151,4 mill.). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 74,2 mill. (NOK 53,3 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 49,1 mill. (NOK 37,8 mill.) etter at det i 1. halvår er utgiftsført urealisert disagio på NOK 17,9 mill. (NOK 15,4 mill.) knyttet til kursregulering av selskapets pantegjeld i USD.

Rentebærende pantegjeld pr. 30.06.99 utgjorde NOK 1.573,6 mill. Ca. 42% av selskapets pantegjeld er i USD, ca. 18% i GBP og ca. 40% i NOK. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 180,0 mill. Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.06.99 var NOK 1.257,7 mill., tilsvarende NOK 27,75 pr. aksje. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som er innhentet pr. 30.6. er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 46,00. Skipsverdiene er i gjennomsnitt ca. 10% lavere enn ved årskiftet. Det er nå større usikkerhet ved verdianslagene enn tidligere på grunn av at få supplyskip har vært omsatt i perioden.

Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen i 1. halvår har vært på linje med fjoråret.
Økning i tilgjengelig tonnasje gav imidlertid et fall i den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for Nordsjøtonnasjen i perioden fra ca. 95% i 1. halvår 1998 til ca. 89% i 1999. To Farstad - skip har vært tilgjengelig i spot-markedet i Nordsjøen og dermed påvirket av denne markedsutviklingen. Utover høsten og vinteren vil en oppleve et klart svakere marked som følge av redusert aktivitet og effekten av fortsatt tilførsel av nybygg. Farstad Shipping vil ha 3 skip i spot-markedet fremover, mens 1 skip vil bli lagt i opplag.

I Australia/ Østen har reduksjonen i aktiviteten fortsatt. For tiden er 5 av våre skip i denne regionen uten oppdrag. Det forventes en viss bedring mot slutten av 1999.

Aktiviteten i Brasil ligger fortsatt på et høyt nivå. Etter at Far Sovereign ankommer Brasil i slutten av september, vil selskapet ha 7 skip som opererer i området.

Markedssituasjonen gjør at selskapet forventer et dårligere resultat i 2. halvår sammenlignet med 1. halvår.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Abonner

Dokumenter og linker