RESULTAT 1998


*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivninger+ disagio vedr. oppskrivning av gjeld i USD.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 347,6 (275,0 mill.). Driftsresultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble i 1998 på NOK 359,1 mill. (NOK 323,3 mill). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 118,9 mill. (NOK 124,5 mill).

Netto finanskostnader utgjør NOK 59,9 mill. (NOK 33,6 mill.) Kursregulering av selskapets pantegjeld i USD har i 1998 medført en bokført, urealisert disagio på NOK 10,1 mill.(NOK 3,4 mill.). Gjeld i USD betjenes med inntekter fra langsiktige befraktningsavtaler i USD. Pantegjelden er i perioden nedbetalt med NOK 155,7 mill.

Rentebærende omløpsmidler utgjorde ved årskiftet NOK 141,2 mill. Rentebærende pantegjeld utgjorde ved årsskiftet NOK 1061,8 mill. Konsernets bokførte egenkapital var ved årsskiftet NOK1172,1 mill. tilsvarende NOK 25,86 pr. aksje. Selskapet har pr. årskiftet innhentet anslag på markedsverdien av skipene fra tre skipsmeglere. Disse gir en gjennomsnittlig verdijustert egenkapital på NOK 48,72 pr. aksje. Usikkerheten knyttet til verdianslagene er større enn tidligere.

1998 ble et svært godt år for supplyskipsselskapene. Markedet har gjennom hele 1998 vært stramt. Etterspørselen etter supplyskip var god også i 4. kvartal, noe som skyldes høy konstruksjons- og rørleggingsaktivitet. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede supplyflåten i Nordsjøen ble på hele 95% i 1998 (94% i 1997).

Markedsbalansen vil i 1999 bli sterkt påvirket av de mange nybygg som har kommet/kommer ut i markedet. I tillegg har den lave oljeprisen som konsekvens at oljeselskapene kutter ned på sin leteaktivitet. Dette vil gi en lavere aktivitet i viktige markeder utenfor Nordsjøen enn det som tidligere var forventet. Markedene i Brasil, Østen, Australia og Vest-Afrika kan derfor ikke forventes å øke sin etterspørsel etter supplyskip i tiden som kommer.

Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen et utbytte til aksjonærene på NOK 1,00 pr. aksje.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Abonner

Dokumenter og linker