RESULTAT PR. 30.09.1999Bokført resultat før skatt ble NOK 83,5 mill. Resultatet pr. 30.09.98 var NOK 193,6 mill. Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 219,2 mill. mot NOK 279,1 mill. (inkl. NOK 62 mill. i salgsgevinster) for samme periode i 1998.
*)Kontantstrøm definert som resultat før skatt + avskrivninger+ disagio vedr. oppskrivning av gjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 316,3 mill. (NOK 250,7 mill.). Resultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble på NOK 276,1 mill. (NOK 254,0 mill.). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 115,9 mill. (NOK 82,7 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 76,7 mill. (NOK 39,8 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert disagio på NOK 19,8 mill. (NOK 2,9 mill.) knyttet til kursregulering av selskapets pantegjeld i valuta.

Resultatet for 3. kvartal ga en kontantstrøm på NOK 55,8 mill. sammenlignet med NOK 88,2 mill. for tilsvarende periode i 1998.

Rentebærende pantegjeld pr. 30.09.99 utgjorde NOK 1.702,7 mill. Ca. 45% av selskapets pantegjeld er i NOK, mens den resterende er i valuta (USD, GBP, AUD). Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 200,8 mill. Konsernets bokførte egenkapital var NOK 1.269,4 mill., tilsvarende NOK 28,00 pr. aksje.

Nordsjømarkedet har i 3. kvartal vært preget av økende overskuddstonnasje noe som har gitt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Nordsjøtonnasjen på 82-84%. Dette er et fall fra 1. halvår da utnyttelsesgraden i gjennomsnitt var på 89%. Tre av Farstads anker- håndteringsskip har gått i spot-markedet i 3. kvartal mens ett plattformskip har ligget i opplag i siste del av kvartalet. Det er lite som tyder på at markedet vil bedre seg utover høsten og vinteren.

I Australia/ Østen har aktiviteten i 3. kvartal vært lav. Dette har medført at inntil 5 av våre skip i perioder har ligget uten oppdrag. Det forventes en viss bedring i 4. kvartal. I Brasil er aktiviteten fortsatt høy. Etter at Far Sovereign gikk på kontrakt til Petrobras i slutten av september, har Farstad 7 skip som nå opererer i området.

For pressemelding med tabeller, følg linken nedenfor.

Abonner

Dokumenter og linker