RESULTAT PR. 31.03.1999


*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivinger+ disagio vedr. oppskrivning av gjeld i USD.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 100,3 mill.(NOK 81,6 mill.). Resultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble på NOK 99,7 mill. (NOK 74,3 mill.). Avskrivninger utgjør NOK 36,0 mill. (NOK 26,3 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 31,8 mill. (NOK 21,6 mill.) etter at det i 1. kvartal er utgiftsført urealisert disagio på NOK 18,0 mill. (NOK 11,5 mill.) knyttet til kursregulering av selskapets pantegjeld i valuta.

Rentebærende pantegjeld pr. 31.03.99 utgjorde NOK 1304,6 mill. Selskapets pantegjeld fordeler seg med 52% i USD, 22% i GBP og 26% i NOK. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 197,1 mill.

Tilpasning til reglene i den nye regnskapsloven medførte en økning pr. 01.01.99 av selskapets egenkapital med NOK 16,4 mill. Dette skyldes at pantegjelden ble redusert med en latent kursgevinst. Konsernets egenkapital pr. 31.03.99 er bokført til NOK 1218,9 mill. tilsvarende NOK 26,89 pr. aksje.

Markedet for supplyskip i Nordsjøen var helt i begynnelsen av kvartalet fortsatt godt. Økning i tilgjengelig tonnasje gav imidlertid et markant fall i markedet utover i perioden. To Farstad- skip har vært tilgjengelig i spot-markedet og dermed påvirket av denne markedsutviklingen. I Australia/Østen har reduksjonen i aktiviteten fortsatt inn i 1. kvartal i 1999. Selskapets tonnasje i denne regionen har bare i mindre grad blitt påvirket av dette i 1. kvartal.

Det store antall nybygg, sammen med redusert aktivitet på verdensbasis som følge av lav oljepris, gjør at supplynæringen står overfor en vanskelig markedssituasjon i tiden fremover.


Styret

Abonner

Dokumenter og linker