- Bankpakke nødvendig for samfunnet

- Regjeringen må snarest mulig komme på banen med en bankpakke, slik at bankene igjen kan støtte næringslivet med å finansiere lønnsomme prosjekter, sier Finansforbundets leder Jorunn Berland. Hun mener det er nødvendig med en bankpakke som supplerer den varslede krisepakken som skal fremlegges mandag.

Berland viser til at forholdet mellom finansnæringen og resten av norsk næringsliv hviler på et gjensidig avhengighetsforhold. Finansnæringen har en viktig samfunnsrolle som finansieringskilde for gode prosjekter initiert av resten av næringslivet.

- Regjeringen må stille opp med ansvarlig kapital slik at bankene i enda sterkere grad kan bidra til at nedgangstidene i realøkonomien ikke blir for dyp, sier hun.
- Bankene kan på den måten ta ansvar for å sikre en fortsatt høy sysselsetting - både i næringslivet og i finansnæringen.

Store deler av norsk næringsliv sliter på grunn av internasjonale nedgangskonjunkturer, og ser til norske banker for hjelp. - Når virksomheter som tradisjonelt har finansiert seg ute ikke får den finansieringen de behøver på grunn av dagens situasjon i de internasjonale kapitalmarkedene, forventes det at norske banker skal tre støttende til. Denne oppgaven er det vanskelig for bankene å påta seg slik situasjonen er nå, fordi egenkapitalsituasjonen kan bli satt under press, sier Berland.

- Større ansvarlig kapital vil gjøre det mulig for bankene å kunne låne ut mer penger til gode prosjekter. Og ingen har bedre kompetanse til å vurdere hva som er gode og dårlige prosjekter enn bankene selv, sier forbundsleder Jorunn Berland. Finansforbundet mener det er en selvfølge at statlige bidrag blir gitt på forretningsmessige vilkår.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner