- Dagens lovverk ikke til hinder for omstillingsprosesser

Oslo, 20. februar 2004 - Dagens lovverk ikke til hinder for omstillingsprosesser - Finansnæringen har de siste årene vært gjennom utallige omstillingsprosesser uten at dagens lovverk har vært til hinder for det. At flertallet i Arbeidslivslovutvalget ønsker å fjerne en rekke opparbeidede rettigheter i tro på at slike prosesser lettere skal kunne gjennomføres, er for meg helt uakseptabelt, sier Finansforbundets leder, Jorunn Berland, i en kommentar til innstillingen som ble overlevert arbeids- og administrasjonsministeren i dag. Finansforbundet har 36 000 medlemmer og er tilsluttet YS. Stillingsvern - Finansforbundet kan ikke akseptere en svekkelse av stillingsvernet i norsk rett, fortsetter hun. - Reglene om stillingsvern er viktige i et arbeidsliv hvor behovet for jobbtrygghet er økende. Berland hevder at dagens regelverk gir en vid nok adgang for arbeidsgiverne til midlertidig tilsetting, men at arbeidsgiverne ikke bruker de mulighetene som faktisk er der. - Når disse mulighetene ikke brukes er det vanskelig å se behovet for en videre adgang, sier hun. Et annet viktig prinsipp for Finansforbundet er retten til å stå i stilling ved oppsigelse. Forbundet kan ikke godta at denne retten blir svekket; den garanterer en reell mulighet for en oppsagt til å prøve rettmessigheten av en oppsigelse. Finansforbundets leder har flere ankepunkter mot den ferske innstillingen: - For ansatte i finansnæringen er det også viktig at fortrinnsrett til ny stilling ved oppsigelse pga. arbeidsmangel må utvides til ikke bare å gjelde den virksomhet vedkommende har jobbet i, men hele konsernet dersom virksomheten er en del av dette, sier Jorunn Berland. Virksomhetsoverdragelse Når det gjelder bestemmelsene knyttet til virksomhetsoverdragelse peker forbundslederen på at dette er viktige regler for forbundets medlemmer, og for vernet av ansattes og deres rettigheter ved eventuell outsourcing, innkontraktering m.v. Hun trekker fram to forhold: - Finansforbundet er positiv til forslaget om at tariffavtalen som sådan overføres til ny innehaver ved virksomhetsoverdragelse. Vi støtter forslaget om å lovfeste en videreføring av pensjonsrettigheter i slike situasjoner og vil arbeide aktivt for at ytelsesnivået på disse ikke svekkes. Kontaktpersoner: Forbundsleder Jorunn Berland, mobilnr. 924 44 889 Advokat Pål Behrens, mobilnr. 900 89 554 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/20/20040220BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/20/20040220BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker