Finansnæringen bør bli IA-næring

Finansforbundet utfordrer alle bedrifter i finansnæringen til å inngå avtaler om inkluderende arbeidsliv (IA). På den måten kan næringen ta et mer forpliktende ansvar for enkeltindividene som er ansatt i dag og ta et samfunnsansvar ved å inkludere nye grupper i arbeidslivet.

- Finansforbundet er opptatt av å sikre et arbeidsliv for alle. IA-avtalen er et utmerket redskap til å fokusere mer på jobbnærværet til den enkelte og å hindre utstøting fra arbeidslivet, sier forbundsleder Jorunn Berland. Det er kun 1/3 av bedriftene i finansnæringen som i dag er har inngått en slik avtale. Blant disse er mange av de store finanskonsernene. Men fortsatt er det altså 103 bedrifter som ikke har gjort noe med dette – og det er først og fremst disse Finansforbundet nå henvender seg til. - Vi mener at bedriftene i finansnæringen har alle muligheter til å bli gode IA-bedrifter, sier Berland. - Men det holder ikke bare å få avtalen på plass. Den må også etterleves og brukes aktivt. Det betyr at bedriftene må forplikte seg mer enn de gjør i dag ved å utarbeide konkrete målformuleringer og å ta i bruk virkemidler som gir resultater i henhold til intensjonen, sier hun. Gjennom nedbemanningsprosesser i bedriftene føler mange seg utstøtt på grunn av alder eller arbeidsevne. – Bedriftene må utfordres på sine holdninger mht å ta ansvar for et ”mangfoldig arbeidsliv”! Alle har arbeidsevne, slår Berland fast. Finansforbundets budskap til de bedriftene som står overfor nyrekruttering i tiden fremover er klar; Se fordelene ved et større mangfold blant de ansatte. Nye grupper vil kunne tilføre ny innsikt og kunnskap – til berikelse for bedriften!

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner