Full seier til bankansatt i avskjedssak

Hanne Myhre Gravdal har med Finansforbundets bistand vunnet rettssaken hun anla mot Sparebanken Øst etter å ha blitt avskjediget i fjor vår. Dommen, som ble offentliggjort i dag, er helt klar. Banken hadde ingen rett til å avskjedige henne eller til å spre opplysninger om personalsaken til alle ansatte. Dette er brudd på personopplysningsloven, slår retten fast. Gravdal er tilkjent et rekordstort erstatningsbeløp.

Prinsipp-seier - Dette er en meget gledelig og viktig seier, sier advokatfullmektig Gisle A. Johnson i Finansforbundet. – I tillegg til at Gravdal ble trodd fullt ut, er dette en viktig prinsipp-seier for norske arbeidstakere. For første gang har det blitt foretatt en rettslig vurdering av hvorvidt en arbeidsgiver kan spre opplysninger om en personalsak til øvrige ansatte eller til andre utenfor bedriften. I dommen fra Drammen Tingrett slås det fast at banken har brutt loven på dette området. Johnson trekker også fram at det er første gang noen i Norge tilkjennes erstatning som følge av brudd på personopplysningsloven. Stevnet banken Hanne Myhre Gravdal ble avskjediget fra sin stilling som plasseringsrådgiver i Sparebanken Øst 7. mai 2004, etter at hun selv hadde sagt opp sin stilling i banken. Arbeidsgiver begrunnet avskjeden med at hun 16. april 2004 fikk laget en CD som inneholdt sensitiv informasjon, og tok denne med seg til sin bopel. Gravdal mente at avskjeden var uriktig, at kopieringen skjedde i samråd med overordnet og ble utført av IT-avdelingen. Hennes motiv var å gjøre en best mulig jobb for banken. Hun stevnet derfor banken med krav om erstatning for urettmessig avskjed. Hun hevdet også at Sparebanken Øst hadde brutt personopplysningsloven ved å åpne privat e-post og ved å utlevere opplysninger om personalsaken til alle ansatte.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner