TARIFFOPPGJØRET 2004: Finansansatte prioriterer lønn

TARIFFOPPGJØRET 2004: Finansansatte prioriterer lønn Mer lønn til alle ansatte er hovedkravet fra Finansforbundet (tilsluttet YS) i tariffoppgjøret for 26 000 ansatte i bank og forsikring. Dernest følger sikring av pensjonsordninger og krav som tilrettelegger for livsfaseorientering. - Våre medlemmer har gitt tydelige signaler på at det er lønn som betyr mest i årets oppgjør. Selv om store deler av lønnsveksten skjer i bedriftene, er det viktig at vi gjennom de sentrale forhandlingene legger rammer og føringer for den totale lønnsdannelsen, sier forbundsleder Jorunn Berland. Krav om generelt tillegg vil bli konkretisert under forhandlingene. Profilen på lønnskravene vil bli sett i sammenheng med andre endringer i Sentralavtalen. Pensjon De aller fleste ansatte i finansnæringen er omfattet av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. Ordningene er imidlertid ikke avtalefestet og forbundet er opptatt av at dagens ordninger ikke skal bli svekket. Forhandlingsutvalget vil derfor diskutere tjenestepensjonsordninger med FA under tariffoppgjøret, og vil komme tilbake til eventuelle konkrete krav. Ulike livsfaser Finansforbundet vil ha en felleserklæring i sentralavtalen som omhandler de ansattes behov for ulik arbeidstid avhengig av hvilken livsfase de befinner seg i. Dette gjelder spesielt for småbarnsforeldre og eldre arbeidstakere. I tillegg kreves rett til fri med lønn til amming og rett til fri med lønn ved oppstart i barnehage. Andre sosiale ytelser, permisjoner, AFP og utvidet rett til feriepenger ved sykdom vil også bli temaer ved forhandlingsbordet. - Vi ønsker å legge til rette for et medmenneskelig arbeidsliv der det er en god balanse mellom arbeid og privatliv, sier Berland. Hun forventer at arbeidsgiverne også vil bidra til ordninger som gir god ressursutnyttelse og et sunt arbeidsliv. Forhandlingsstart Det første forhandlingsmøtet mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) starter fredag 30. april kl. 10.00. Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, tlf. 22 05 63 01, mobiltlf. 924 44 889. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner