Uenig med regjeringen om AFP

Oslo, 4. november 2003 Uenig med regjeringen om AFP Finansforbundet (YS) går i mot regjeringens forslag om å svekke muligheten til å gå tidligere ut av arbeidslivet. Regjeringen foreslo i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet å gjøre det umulig for bedrifter å påskjønne arbeidstakere som velger å gå ut av arbeidslivet med en gavepensjon på toppen av AFP-pensjonen. Finansforbundet mener at dette forslaget kommer på et svært uklokt tidspunkt. - For det første vil det ramme ansatte i de bedriftene som nå er i nedbemanningsprosesser, sier forbundsleder Jorunn Berland. - Ledelsen kan fort komme til å måtte velge oppsigelser av yngre arbeidstakere fremfor å påskjønne lojale ansatte etter et langt liv i bedriften. Forslaget vil ramme spesielt kvinner fordi de ofte ikke har full opptjening og det vil bidra til å skyve flere ut på uførepensjon. - For det andre foreslår regjeringen endringen mens Pensjonskommisjonen er helt på oppløpssiden i sitt arbeid med utformingen av et nytt pensjonssystem, sier Berland. Etter Finansforbundets mening burde regjeringen ventet med å foreslå denne typen endringer til man så hvilke endringer Pensjonskommisjonen foreslår før den velger å kutte i opparbeidede rettigheter. Et tredje forhold er på hvilken måte regjeringen velger å gjennomføre forslaget - med en frist for å få innvilget søknad om AFP med gavepensjon satt til 1. januar og med en stortingsbehandling som vil strekke seg helt frem mot jul. - Vil regjeringen presse eldre arbeidstakere som ser en mulighet til å få innvilget gavepensjon til å søke nå, uten å vite om regjeringens forslag vil bli vedtatt eller ei? spør Finansforbundets leder. - Regjeringens forslag kan på den måten ha en motsatt kortsiktig konsekvens enn den regjeringen sier den ønsker å oppnå, hevder hun. - Et minimumskrav til regjeringen er at overgangsordningene gis en betraktelig videre ramme enn det som ligger i forslaget. Hvis det er prinsippet i forslaget regjeringen synes er viktig, bør ikke de 7 millionene regjeringen tror den kan spare på endringen stå i veien for å la overgangsordningen bli betraktelig lenger enn foreslått, sier Berland. Finansforbundet ønsker at flest mulig arbeidstakere skal kunne stå lengst mulig i arbeid, men å tvinge arbeidstakere med pisk isteden for gulrot i en tid med høy arbeidsledighet er helt feil virkemiddel. Finansforbundet oppfordrer isteden regjeringen til å satse beinhardt på IA-avtalens mål om å inkludere eldre arbeidstakere gjennom positive virkemidler. Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, mobiltlf. 924 44 889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker