Styrket posisjon - tross finansuro

Høsten 2008 har vært preget av global finansuro og sterk tilbakegang i realøkonomien. Selv om også Fokus Bank er blitt påvirket av denne situasjonen, har banken totalt sett styrket posisjonen som Norges tredje største bank. Utlånsveksten ble på hele 28 %, mer enn dobbelt så mye som markedsveksten på ca. 13 %.

- Den solide merveksten i et krevende år er resultat av betydelige investeringer og målrettet arbeid gjennom flere år. Ved å fokusere på gode personkunder og solide bedriftskunder, har vi fått en stadig sterkere posisjon, sier adm. direktør Thomas F. Borgen

Veksten har vært sterkest innenfor bedriftsmarkedet, hvor utlånsvolumet nå tilsvarer en markedsandel på nærmere 9 %. Utnyttelse av Danske Bank konsernets internasjonale kompetanse, er en viktig årsak til at bankens markedsandel i bedriftsmarkedet har doblet seg fra 2002 til utgangen av 2008. Dette gjelder spesielt blant landets største bedrifter, hvor Fokus Banks markedsandel nå har passert 15 %.

Markedsandelen innenfor personmarkedet er knapt 5 %. Som første fullservicebank lanserte Fokus Bank i januar det gebyrfrie kunde-programmet ”Fokus 24/7”. Fokus Bank utfordret med dette hele det norske bankmarkedet. Bankens kommuniserte kundefordeler var gebyrfrihet for tjenester som kundene utfører selv, tilgang til personlig rådgivning og spesialister. Dette kombinert med meget konkurranse-dyktige priser på boliglån og innskudd, gjorde at banken fikk mange nye kunder.

Resultat før nedskrivninger økte med 24 % til 1319 millioner kroner i 2008. I et marked med økt økonomisk usikkerhet har banken økt avsetningene til mulige fremtidige tap. De totale nedskrivningene på utlån for 2008 ble på 634 millioner kroner. Med bakgrunn i den negative utviklingen i eiendomsmarkedet har banken også valgt å nedskrive den bokførte goodwill i eiendomsmeglerkjeden Krogsveen med 187 millioner kroner. Resultat før skatt ble dermed redusert til 498 millioner kroner.

- De regnskapsmessige avsetningene reflekterer en nøktern forventning til den økonomiske utviklingen i 2009, sier Borgen. Det forventes at 2009 vil preges av fortsatt stor usikkerhet og krevende realøkonomisk utvikling som vil gi redusert etterspørsel etter finansielle
tjenester

Om oss

Fokus Bank som er en filial av Danske Bank A/S, har 55 kontorer spredt i Norge. Danske Bank A/S er et av Nordens ledende finanskonsern. Fokus Bank er ansvarlig for konsernets samlede virksomhet i Norge. Fokus Bank er banken for de gode person- og bedriftskundene. Vi tilbyr personlig rådgivning, god service og produkter tilpasset kundenes behov. Våre kunder skal selv velge hvordan de ønsker å bruke oss, via nett, over telefon eller i personlige møter med rådgiver. Tilfredse kunder er en viktig årsak til at banken vokser kraftig. Fokus Bank er i dag blant landets ledende banker.

Abonner

Dokumenter og linker