If og Sampo's skadeforsikringsvirksomheter går sammen

If og Sampo's skadeforsikringsvirksomheter går sammen * Det nordiske skadeforsikringsselskapet If og skadeforsikringsvirksomheten til det finske selskapet Sampo slås sammen * Det utvidede If vil blir det klart ledende skadeforsikringsselskapet i Norden med en markedsledende posisjon innen såvel privatkundemarkedet som i næringslivsmarkedet. * If får en markedsandel i Norden på 24% med 3,7 millioner kunder. Selskapet vil drives etter en nordisk kundeorientert modell. * Det nye If vil ha vesentlige stordriftsfordeler og fordeler ved stor geografisk spredning. Dette vil gjøre det lettere for If å bli et uavhengig børsnotert selskap. * Sampo og Storebrand har i dag offentliggjort at de fusjonerer sine virksomheter. Sammen skaper de et nytt nordisk finanskonsern med fokus på langsiktige spareprodukter. * Sampo/Storebrand vil få en eierandel på 67,5% i det nye If og Skandia 32,5%. Sammenslåingen er betinget av myndighetenes godkjennelse og gjennomføring av Sampo's bud til Storebrands aksjonærer. Bakgrunnen for sammenslåingen er ønsket om å dra fordel av de sterke markeds-posisjoner selskapene har på sine hjemmemarkeder, samt videreføre utviklingen av et sterkt nordisk skadeforsikringsselskap. Sammenslåingen styrker If betydelig og befester selskapets ledende nordiske posisjon og forbedrer selskapets mulighet til å bli det ledende uavhengige børsnoterte nordiske skadeforsikringsselskapet. Fokuseringen og spesialiseringen på skadevirksomhet øker konkurranse-dyktigheten og muligheten for kompetanseoverføring innen selskapets kjerneområder; produkt og prising, distribusjon og skadehåndtering. Sammenslåingen styrker If finansielt og muliggjør også betydelige kostnadssynergier som partene i fellesskap har identifisert. If's visjon er å bli den ledende- og mest effektive distributør av skadeforsikrings-produkter. If og Sampos kunder vil dra nytte av et mer kostnadseffektivt selskap med mer moderne distribusjonskanaler og effektiv skadehåndtering. Ifs ambisjon er å tilby kundene i hele Norden konkurransekraftige, moderne og fleksible produkter. Sammenslåingen vil også gi If en utvidet database som igjen kan brukes til ytterligere å forbedre forsikringsproduktene samt til å sette riktig risikopris. Det nye konsernet vil også styrke sin posisjon ved at selskapet vil være i stand til å beholde, tiltrekke og utvikle kompetent personell innen skadeforsikringsbransjen, samt å by på nye spennende karrieremuligheter innen en rekke profesjoner. - Det er med stor glede vi i dag annonserer denne avtalen . Dette er et viktig steg for å befeste If's posisjon som det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden og samtidig posisjonere selskapet for ytterligere ekspansjoner, sier Bo Ingemarson, adm.dir og konsernsjef i If. Det nye selskapet forretningsidé er å bli et rendyrket skadeforsikringsselskap som tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og relaterte risikohåndteringstjenester, og som opererer med høy effektivitet innen kapitalisering. I selskapets planer inngår å utvide virksomheten også ut over de nordiske lands grenser og inn i markeder i Nord-Europa og utvalgte deler av Øst-Europa samt innen nisjemarkeder- hvor If har konkurransefortrinn. If vil opprettholde og videreutvikle en sterk bevissthet rundt merkevaren If på det nordiske markedet. I Finland vil Sampo's skadeforsikringskunder også i fortsettelsen bli betjent av Sampo. Distribusjonensapparatet vil i fortsettelsen bli mer kundeorientert ved å forbedre eksisterende og utvikle nye salgskanaler. Forsikringsdekningene vil bli solgt under merkevaren Sampo, men med If's datterselskap i Finland som forsikringsgiver. Forsikringsdekninger solgt gjennom andre salgskanaler i Finland, som f.eks. kundesentre og meglere, vil selges under merkevaren If. Sammenslåingen er betinget av myndighetenes godkjennelse. En gjennomføring av Sampo's bud til Storebrands aksjonærer er også et vilkår for sammenslåingen med If. Et nytt styre vil bli etablert med to medlemmer fra Skandia og tre medlemmer fra Sampo/Storebrand. Idar Kreutzer blir styrets formann. Bo Ingemarson er adm.dir. og konsernsjef i If. Hannu Kokkonen blir vise adm dir og stedfortredende konsernsjef. Knut W Francke blir vise adm dir. Sammenslåingen er strukturert som et aksjebytte hvor Sampo får If's nyutstedte aksjer samt kontant betaling på ME 208 som vederlag for 100% av aksjene i Sampo's skadeforsikringsselskap .Når sammenslåingen er gjennomført vil Sampo/Storebrand eie 67,5% av If, mens Skandia vil inneha 32,5%. Det nye If vil ha brutto premieinntekter på SEK 30,4 milliarder (proforma 2000) med en forvaltningskapitalen på SEK 81,5 milliarder. Sampo er Finlands største skadeforsikringsselskap med en markedsandel på 34% og 1,1 millioner kunder. I år 2000 var Sampo's brutto premieinntekt innen skadeforsikring SEK 8,6 milliarder. Sampo har også en ledende markedsposisjon i Estland samt virksomhet i Latvia, Litauen, Polen og Sentral-Europa. If ble etablert i 1999 da Storebrand og Skandia slo sammen sine skadeforsikrings-virksomheter. I dag har If 37% markedsandel i Norge, 23% i Sverige og 5% i Danmark. Bakgrunn Det skjer en stadig omstrukturering av forsikringsmarkedet . Større enheter etableres slik at selskapene skal kunne tilby kundene konkurransedyktige forsikringsløsninger også i fremtiden. If har, tross sin størrelse, savnet en tydeligere tilstedeværelse på det finske markedet. Sampo hadde tidligere ingen virksomhet av betydning på de nordiske markeder utenfor Finland. De to skadeforsikringsorganisasjonene etablerer en sterk enhet med utmerkede muligheter til å realisere synergier og sammen forbedre kundetilfredsheten ytterligere. If vil integrere utviklingen av nye produkter og forsikringsløsninger og samordne alt fra markedsføring og IT-systemer til risikohåndtering, økonomi og finans samt innkjöp og ledelse - alt på en felles nordisk basis. Markedsposisjon If's andel av det nordiske skadeforsikringsmarkedet blir 24%. Markedsandelen i Finland blir 34% (nr. 1), 37% i Norge (nr. 1), 23% i Sverige (nr. 2) og 5% i Danmark (nr. 6). If vil også i fremtiden følge utviklingen på det nordiske markedet og nærliggende områder for å kunne delta i bransjens konsolideringer. Sammenslåingen endrer ikke If's fokus på lønnsomhet før markedsandeler. Synergier og økonomiske mål Kostnadssynergier er identifisert. Synergiene er estimert i størrelsesorden MSEK 150-200 pr. år - dette er i tillegg til de allerede identifiserte kostnadssynergier som ble fastlagt ved etableringen av If. Utover kostnadssynergiene gir sammenslåingen muligheter til ytterligere verdiskapende forandringer gjennom overføring av spisskompetanse. If's økonomiske mål er å ha en avkastning på verdijustert egenkapital (etter skatt) motsvarende risikofri rente pluss 6 prosentpoeng. . Pressekonferanse Pressekonferanse vil bli avholdt hos Skandia, Sveavägen 44, Stockholm - Bo Ingemarson, If og Kari Stadigh fra Sampo medvirker. Ytterligere informasjon If Helena Dyrssen, +46-70 529 23 35 Jack Frostad,, +47 928 26 255 Sampo Taru Narvanmaa, +358-50 590 9398 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00540/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker