Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 * Driftsresultat for 1. kvartal var SEK 284 (-458) mill. * Combined ratio var 105,0% (111,3%) * Kostnadsprosenten var 27,4% (30,9%) * Netto forsikringsmargin var 1,8% * Investeringsresultat (bokført verdi) var SEK 937 mill., markedsverdi er SEK 688 mill. * Kapitalavkastning var 1,0% * Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjorde SEK 3 245 mill. RESULTAT IF-KONSERN 1.kv 2003 1. kv 2002 2002 mill. SEK Brutto forfalte premier 15 878 14 602 38 136 Teknisk resultat 159 -318 321 Driftsresultat 284 -458 -2 080 Combined ratio 105,0% 111,3% 106,1% Kommentarer fra konsernsjef Torbjörn Magnusson: "I første kvartal 2002 lanserte If et 24-måneders resultatforbedringsprogram som resulterte i betydelige resultatforbedringer allerede i 2002. Konsernets forsikringsresultat utviklet seg fortsatt tilfredsstillende gjennom første kvartal 2003 til SEK 159 (-318) mill. Samtlige forsikringsområder fremviser positive forsikringsresultater for 1. kvartal og gjennomføringen av resultatprogrammet er videreført i henhold til våre planer. På investeringssiden har synkende renter veid opp for tapene i aksjemarkedet. Samlet har dette gitt et investeringsresultat på linje med det normaliserte investeringsresultat, og et driftsresultat på SEK 284 (-458) mill. På grunn av sesongmessige variasjoner er 1. kvartal vanligvis det mest skadeutsatte kvartalet i året for nordiske skadeforsikringsselskaper. Men tiltakene som ble iverksatt i 2002 har ført til en fortsatt nedgang i combined ratio (summen av kostnadsprosent og skadeprosent) for 1. kvartal til 105,0% (111,3%). Vi fornyer rundt halvparten av bedrifts- og industriforsikringene og rundt en fjerdedel av privatforsikringene i 1. kvartal. Som følge av dette har 1. kvartal en avgjørende betydning for virksomheten de kommende tolv månedene. Skadeutviklingen har vært som forventet, og markedene har generelt akseptert premieendringene. De største justeringene er foretatt på det svenske marked. I 2002 har de viktigste elementene i snuoperasjonen vært kostnadsreduksjoner og overføring av ressurser til kundearbeid, både med hensyn til å oppnå de kortsiktige lønnsomhetsmålene og med sikte på det langsiktige målet å bygge opp markedets beste service. I 1. kvartal ble Ifs kostnader redusert ytterligere. Blant tiltakene er en forenkling av de administrative rutiner, reforhandling av IT avtaler, flytting til rimeligere lokaler og reduksjon av meglerprovisjonene i Sverige. Den totale kostnadsprosenten ble redusert til 27,4% (30,9%). Vi fortsetter arbeidet med å bedre vår skade- og kundeservice. I Norge åpnet vi fire nye franchisekontorer i 1. kvartal, og i Finland har vi økt ressursene ved våre kundesentre for å kunne dekke kundenes økte krav til service via telefon. For å sikre stabiliteten i våre lønnsomhetsmål og fortsatt gjennomføring ble det innført et bonusprogram for alle ansatte i konsernet fra 1. januar 2003. For første gang har de ansatte muligheten til å få et lønnstillegg basert på konsernresultatet. Forsikringsmeglere spiller en stadig større rolle på de nordiske markedene. Ved årets fornyelser i vår bedrifts- og industriportefølje tilskrives ca. 36% salg gjennom meglere. I samtlige markeder i Norden pågår det nå diskusjoner med meglerne om såkalt nettoprising. Dette konseptet innebærer at meglerne får sin provisjon direkte av forsikringskundene, og ikke som i dag, av forsikringsselskapene. En slik endring av praksis vil tydeliggjøre meglernes rolle for kundene og vil gjøre det mulig for de meglere som tilbyr kvalitetstjenester å ta seg betalt for disse. Vi deltar aktivt i diskusjonene og forsøker å finne frem til en løsning som fungerer effektivt for alle parter. Den 1. januar ble merkevaren If lansert i de baltiske stater, og den 1. mars i Finland. Lanseringen ble gjennomført i form av intern informasjon, annonser/reklame og PR-aktiviteter. Dette ble godt mottatt i markedene, og i Finland økte "hjulpet merkekjennskap" fra 52% til 75%, og "uhjulpet merkekjennskap" økte fra 18% til 32%. Kampanjen har også vært gjenstand for omfattende pressedekning. I et historisk perspektiv er nå både konsolideringen og kapitalavkastning lav på samtlige markeder, og lønnsomheten i forsikringsvirksomheten er derfor helt avgjørende for resultatene i bransjen. Dette stiller nye krav til hele det nordiske skadeforsikringsmarkedet. Med dette som bakgrunn fortsetter vi besluttsomt arbeidet med å effektivisere virksomheten, forbedre kundeservicen og å skape en bedriftskultur som premierer risikoutvalg og lønnsomhet uansett markedsforhold." Konsernresultater Premieinntektene for 1. kvartal 2002 var SEK 8 672 mill. (SEK 7 753 mill.). Det tekniske resultat var SEK 159 mill. (SEK -318 mill.). Skadekostnadene var SEK -7 344 mill. (SEK -6 837 mill.) og driftskostnadene var SEK -1 758 mill. (SEK -1 794 mill.). Det regnskapsførte driftsresultat før skatt var SEK 284 mill. (SEK -458 mill.) for 1. kvartal. Risikoprosenten var 77,6% (80,4%) og kostnadsprosenten var 27,4% (30,9%). Combined ratio var 105,0 % (111,3%). Konsernresultater - nøkkeltall 1. kv 2003 1. kv 2002 2002 mill. SEK Opptjent premie, netto 8 672 7 753 32 789 Erstatningskostnader, netto -7 344 -6 837 -27 985 Driftskostnader -1 758 -1 794 -6 815 Teknisk resultat 159 -318 321 Investeringsresultat 937 624 690 Driftsresultat 284 -458 -2 080 Normalisert investeringsresultat1) 785 933 3 477 Driftsresultat inkl. norm. investeringer 132 -149 707 Risikoprosent2) 77,6% 80,4% 77,8% Kostnadsprosent3) 27,4% 30,9% 28,3% Combined ratio (totalkostnadsprosent) 105,0% 111,3% 106,1% Forsikringsmargin4) 1,8% -4,1% 1,0% Skadeprosent 84,7% 88,2% 85,3% Driftskostnadsprosent 20,3% 23,1% 20,8% 1) I tillegg til de regnskapsførte resultatene viser If et driftsresultat basert på et normalisert investeringsresultat, samt det regnskapsførte investeringsresultat. Denne tilnærmingsmåten er valgt fordi egenkapitalinvesteringene er oppgitt til markedsverdi i resultatregnskapet, og kortsiktige svingninger i kapitalmarkedenes avkastninger kan derved innvirke på det regnskapsførte driftsresultat. Det normaliserte investeringsresultat for 1. kvartal 2003 er beregnet på grunnlag av Ifs gjeldende investeringsmix, idet man har forutsatt en avkastning på 4,2% på rentebærende verdipapirer, 7,5% på aksjeporteføljen og 6,1% på øvrige investeringer. 2) Erstatningskostnader, ikke medregnet kostnader ved behandling av skadekrav i forhold til netto opptjente premier. 3) Driftskostnader og kostnader ved behandling av skadekrav i forhold til netto opptjente premier. 4) Teknisk resultat i forhold til netto opptjente premier. Resultat per land samt utfyllende opplysninger I Sverige og Danmark er combined ratio blitt betydelig forbedret i løpet av 1. kvartal. I Norge ligger den fortsatt på et stabilt nivå. I Finland ligger combined ratio fortsatt på et lavt nivå, selv om den økte noe sammenlignet med samme periode i fjor. I samtlige land har de gjennomførte premiejusteringer blitt akseptert av markedene. De største premiejusteringene er foretatt i Sverige, og resultatutviklingen har vært positiv. Skadeutviklingen har vært gunstigere enn forrige år, spesielt på privatmarkedet. Kostnadsbildet i Norge er klart forbedret, men siden skadeutviklingen var negativ på grunn av flere store skadekrav enn normalt innen Bedrift-segmentet, lå resultatene for 1. kvartal på nivå med fjoråret. De finske resultatene holdt seg stabile, og If rapporterer en lav combined ratio for 1. kvartal. I Danmark er det skjedd en sterk resultatforbedring sammenlignet med 2002, som følge av betydelige premieøkninger, kostnadsreduksjoner og lavere skadefrekvens. If har en nordisk forretningsstruktur, og således presenteres resultatene per forretningsområde for hele konsernet. I tillegg til informasjon per forretningsområde, finnes forsikringsresultatene per. land i vedlegget. I resultatene inngår ikke Industri-virksomheten, da det er mest hensiktsmessig å fremvises denne på nordisk nivå. I vedlegget finnes også skaderesultater fra tidligere års virksomhet og tekniske reserver per. forretningsområde. Solna, Sverige, 8. mai 2003 Torbjörn Magnusson Konsernsjef Investor relations: Elisabeth Wisén tlf.: +46 8 788 24 28 Pressekontakt: Helena Dyrssen tlf.: +46 70 529 23 35 Pressekontakt Norge: Jack Frostad tlf. +47 92 82 62 55 Det vil bli avholdt en kombinert nett- og telefonkonferanse 8. mai kl. 16.00 lokal tid. På Ifs nettside www.if-insurance.com finner du nærmere opplysninger og en presentasjon av resultatene for 1. kvartal under finansiell informasjon Vedlegg ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00100/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker