Pressemelding og kvartalsrapport,

Pressemelding og kvartalsrapport, 2. kvartal 2003 * Driftsresultat for første halvår ble SEK 1 137 mill. (-1 573 mill.) * Combined ratio for første halvår var 103,0% (107,8%) * Kostnadsprosenten for første halvår ble 27,1% (29,9%) * Bokført investeringsresultat var SEK 2 101 mill., markedsverdi SEK 2 023 mill. for 1. halvår * Kapitalavkastning for første halvår var 2,8% (5,6% på årsbasis) * Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten i første halvår utgjorde SEK 5 101 mill. RESULTAT IF-KONSERNET 2.kv 2003 2.kv 2002 Pr Pr 2002 mill. SEK 30.06 30.06 2003 2002 Brutto forfalte premier 8 569 8 891 24 447 23 493 38 136 Driftsresultat 853 -1 114 1 137 -1 573 -2 080 Teknisk resultat 1) 421 189 580 -129 321 Combined ratio 101,0% 104,4% 103,0% 107,8% 106,1% (totalkostnadsprosent) 1) Resultat fra forsikringsvirksomheten pluss allokert risikofri rente på de tekniske reserver Kommentar fra konsernsjef Torbjörn Magnusson: "Det gjenstår nå seks måneder av det 24-måneder lange resultatforbedringsprogrammet som If lanserte i 2002. Gjennomføringen av programmet har gått som planlagt og gitt de forventede resultater. Combined ratio for årets første seks måneder var 103,0% (107,8%). Som følge av oppgangen i aksjemarkedet, var også Ifs driftsresultat tilfredsstillende. Driftsresultatet for første halvår var SEK 1 137 mill. (-1 573 mill.). Selskapets overskudd bidrar til økning i konsolideringskapitalen og forsterker balansen. Resultatene fra forsikringsvirksomheten viser en gjennomgående forbedring i forretningsområdene Privat, Bedrift og Industri. Det tekniske resultatet er gradvis blitt styrket de siste fem kvartaler, og var SEK 421 mill. (189 mill.) i 2. kvartal. Utviklingen i samtlige grunnleggende planparametre, deriblant nominelle kostnader, gjennomsnittspremier, gjennomsnittsskader og antall skader, var som forventet og på linje med normale sesongvariasjoner. Aktiviteter knyttet til resultatforbedringsprogrammet, herunder prissetting, kostnadsreduksjoner og bedre kundeservice, forventes å ha en positiv innvirkning på resultatet også fremover. Antall store skader var noe lavere enn normalt etter seks måneder, med relativt få større skadehendelser i 2. kvartal. For tidligere års skader har det imidlertid vært nødvendig med visse reserveforsterkninger, spesielt innen trafikkforsikring. I Sjø & Energi-virksomheten er all materiell asbesteksponering kommutert. Dette innebærer at vi har eliminert all asbesteksponering i vår aktive virksomhet. Den økte kostnadsbevisstheten og en skjerpet kostnadsoppfølging har vist seg å være effektiv, og vi forventer at den positive resultateffekten fortsetter. De nominelle kostnadene ble ytterligere redusert i alle forretningsområder i 2. kvartal. Spesielt er IT- og konsulentkostnadene redusert, i mange tilfeller ved hjelp av nordiske synergier. Nedbemanninger har også bidratt til å redusere kostnadsprosenten til 26,8% (29,0%) i 2. kvartal. Den lavrisikostrategi som vi nå anvender på investeringssiden har gitt oss en tilfredsstillende kapitalavkastning på 2,8%. Aksjeandelen var lav i første kvartal, men er gradvis økt sammenlignet med referansemålet, ettersom volatiliteten i markedet er redusert. Rentebærende papirer ga god avkastning i og med at obligasjonsrentene falt i 2. kvartal. Som følge av sommerens renteoppgang har vi også forlenget durasjonene noe. Vi har nå inngått avtale om kjøp av forvaltningstjenester for den skandinaviske investeringsporteføljen, noe som har medført kostnadsbesparelser og økt spesialisering. I løpet av høsten vil den nye sammensetningen av forvaltere påbegynne sine mandater. Utover høsten vil vi følge utviklingen i finans- og reassuransemarkedene, fordi de er viktige for direkteforsikring i Norden. Tross usikkerheten omkring markedsutviklingen er det tilfredsstillende å konstatere at Ifs resultat for 2. kvartal skaper et godt grunnlag for vår fortsatte virksomhet. Som markedsleder kommer If til å tilpasse rettferdige vilkår i tråd med den forventede langsiktige finansavkastningen. Samtidig kan vi dra fordeler av vår størrelse, utvikle vår service og våre produkter og dermed befeste vår posisjon som Nordens ledende skadeforsikringsselskap." Konsernresultater Premieinntektene for 2. kvartal 2003 var SEK 8 673 mill. (SEK 8 264 mill.). Det tekniske resultat var SEK 421 mill. (SEK 189 mill.). Skadekostnadene var SEK 7 076 mill. (SEK 6 912 mill.) og driftskostnadene var SEK 1 688 mill. (SEK 1 717 mill.). Det regnskapsførte driftsresultat før skatt var SEK 853 mill. (SEK -1 114 mill.). Risikoprosenten i 2. kvartal var 74,2% (75,4%) og kostnadsprosenten var 26,8% (29,0%). Combined ratio var 101,0% (104,4%). Premieinntektene for første halvår var SEK 17 345 mill. (SEK 16 017 mill.). Det tekniske resultat var SEK 580 mill. (SEK -129 mill.). Skadekostnadene var SEK 14 420 mill. (SEK 13 749 mill.) og driftskostnadene var SEK 3 446 mill. (SEK 3 511 mill.). Det regnskapsførte driftsresultat før skatt var SEK 1 137 mill. (SEK -1 573 mill.). For årets første seks måneder var risikoprosenten 75,9% (77,9%) og kostnadsprosenten var 27,1% (29,9%). Combined ratio var 103,0% (107,8%). Solna, 12. august 2003 Torbjörn Magnusson Konsernsjef Investor relations: Elisabeth Wisén, tlf.: +46 8 788 24 28 Pressekontakter: Helena Dyrssen, tlf.: +46 70 529 23 35 Norge: Jack Frostad, tlf. +47 92 82 62 55 Hele kvartalsrapporten og vedlegg er også tilgjengelig på engelsk på Ifs nettside - www.if-insurance.com. Det vil bli avholdt en kombinert nett- og telefonkonferanse 12. august kl. 16.30 lokal tid. Telefonnummeret og ytterligere informasjon finner du på http://213.86.178.134/inv/reg.html?Acc=4137072500&Conf=133196 På Ifs nettside www.if-insurance.com finner du nærmere opplysninger og en presentasjon av resultatene for 2. kvartal under finansiell informasjon. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00040/wkr0001.doc The full release http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00040/wkr0002.pdf The full release

Abonner

Dokumenter og linker