Forsvarsbyggs regnskap for 2005: – Effektiv drift gir god økonomi for Forsvaret

Oslo, 14. januar 2006 Det økonomiske resultatet for 2005 viser at Forsvarsbygg både reduserte Forsvarets driftskostnader og tilførte inntekter til Forsvaret. Effektivisering og kvalitetsforbedring gjennom hele 2005 har gjort Forsvarsbygg til en mer effektiv og framtidsrettet virksomhet.

– Vi leverer et økonomisk resultat for 2005 som viser at vi er en viktig bidragsyter til moderniseringen av Forsvaret gjennom kostnadseffektive bygg og anlegg, salg av forsvarseiendom og rådgivningstjenester. Vi er til for Forsvaret og skal bidra til at Forsvaret når sine mål, sier administrerende direktør Frode Sjursen. Regnskapstallene viser at Forsvarsbygg leverer et resultat på 719,3 millioner kroner, målt etter kontantprinsippet. Av dette er kr 489 millioner overført til Forsvarsdepartementet i løpet av året, og benyttet til investeringer i Forsvaret. Resterende er satt av i et reguleringsfond, som i samråd med Forsvarsdepartementet disponeres til prioriterte formål i og utenfor Forsvarsbygg i 2006. • Forsvarsbygg Utvikling leverte gjennom året i samsvar med investeringsbudsjettet, et totalt produksjonsvolum på 1501,7 millioner kroner, fordelt på et stort antall prosjekter. • Forsvarsbygg Utleie genererer størstedelen av Forsvarsbyggs driftsinntekter gjennom utleieinntekter og salg av eiendomstjenester, totalt 1859 millioner kroner i 2005. Gjennom redusert arealbruk og effektivisering av driften er Forsvarets kostnader redusert med 435 millioner kroner siden 2003. • Skifte Eiendom nådde Stortingets budsjettkrav for 2005 på 402,6 millioner kroner, og solgte forsvarseiendommer med et endelig netto kontantresultat på 405,8 millioner kroner. Det ble avhendet 475 000 kvadratmeter eiendom i 2005. • Forsvarsbygg Rådgivning solgte i 2005 rådgivningstjenester for 90,6 millioner kroner. Disponering av resultat – overføring til eier: 2005 Driftsresultat (eks. resultat Skifte Eiendom): kr 719,3 mill kr Resultat Skifte Eiendom (salg): kr 405,8 mill kr Avsatt til reguleringsfond kr 230,3 mill kr Overføres eier: kr 894,8 mill kr Forsvarsbygg avlegger også regnskap i henhold til regnskapslovens prinsipper. Flere detaljer om regnskapet for 2005 finnes på Forsvarsbyggs nettsider www.forsvarsbygg.no _______________________________________________________________________________ Kontaktpersoner: Frode Sjursen administrerende direktør 92 09 08 18 – frode.sjursen@forsvarsbygg.no Nina Eidem kommunikasjonsdirektør 92 82 14 82 – nina.eidem@forsvarsbygg.no

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Abonner

Multimedia

Multimedia