Forsvarsbyggs regnskap for 2006: – Økt verdiskaping gjennom oppnådde effektiviseringskrav og bedre leveranser.


Oslo, 13.februar 2007

Forsvarsbyggs regnskap for 2006:
– Økt verdiskaping gjennom oppnådde effektiviseringskrav og bedre leveranser.

Forsvarsbyggs resultater for 2006 viser at virksomheten har nådd de krav som Stortinget har satt til konkurransedyktige priser på husleie og eiendoms-tjenester. Kvaliteten på Forsvarsbyggs leveranser er ytterligere forbedret gjennom 2006 og kundene er mer fornøyd.


Forsvarsbygg gjennomfører en betydelig eiendomsreform gjennom å bygge, drifte og selge eiendom for Forsvaret, og leverer et resultat for 2006 som viser at virksomheten bidrar til økt verdiskapning for Forsvaret gjennom stadig bedre leveranser, mer fornøyde kunder og kostnadseffektivisering.

- Vi ser nå for alvor resultatet av Forsvarsbyggs arbeid de siste årene. Vi har redusert Forsvarets areal med 2 millioner kvadratmeter, og redusert kostnadene knyttet til eiendom med 800 mill kroner årlig. Vårt arbeid har dessuten gjort at kostnadene knyttet til eiendomsvirksomheten i Forsvaret er blitt mer synlige og oversiktlige, sier administrerende direktør Frode Sjursen.

- I 2006 har vi vist god ressursstyring både på drift- og prosjektsiden, sier Sjursen som legger til at Forsvarsbygg i 2007 dessuten vil jobbe ytterligere for å øke kundetilfredsheten.

Regnskapstallene for 2006 viser at Forsvarsbygg leverer et resultat på 526,2 millioner kroner, målt etter kontantprinsippet. Av dette er kr 501 millioner overført til Forsvarsdepartementet i løpet av året, og benyttet til investeringer i Forsvaret. Resterende er satt av i et reguleringsfond, som i samråd med Forsvarsdepartementet disponeres til prioriterte formål i og utenfor Forsvarsbygg i fremtiden.

Forsvarsbygg Utvikling, som bygger og rehabiliterer Forsvarets eiendommer, leverte gjennom året totalt produksjonsvolum på 1.516 millioner kroner.

Forsvarsbygg Utleie genererer størstedelen av Forsvarsbyggs driftsinntekter gjennom utleieinntekter og salg av eiendomstjenester, totalt 2.173 millioner kroner i 2006.

Skifte Eiendom nådde Stortingets reviderte krav for 2006 på 411 millioner kroner, og solgte forsvarseiendommer med et endelig netto kontantresultat på 433,4 millioner kroner. Dette er midler som går direkte tilbake til drift og modernisering av Forsvaret. Det ble avhendet omlag 295 000 kvadratmeter eiendom i 2006.

Forsvarsbygg Rådgivning solgte i 2006 rådgivningstjenester for 82,3 millioner kroner.

Nasjonale Festningsverk brukte 36,6 millioner på grunnleggende og verdibevarende vedlikehold av festningsanleggene. Videre tjente NFV inn 41,3 millioner på leieinntekter og 6,5 millioner på salg av rådgivningstjenester både til og utenfor forsvaret.

Disponering av resultat – overføring til eier:


2006
Driftsresultat (eks. resultat Skifte Eiendom): kr 526,2 mill kr
Resultat Skifte Eiendom (salg):kr 433,4 mill kr
Avsatt til reguleringsfondkr 25,2 mill kr
Overføres eier: kr 934,4 mill kr


Forsvarsbygg avlegger også regnskap i henhold til regnskapslovens prinsipper.


Flere detaljer om regnskapet for 2006 finnes på Forsvarsbyggs nettsider www.forsvarsbygg.no
_______________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Frode SjursenAdministrerende direktør92 09 08 18 – frode.sjursen@forsvarsbygg.no
Nina EidemKommunikasjonsdirektør92 82 14 82 – nina.eidem@forsvarsbygg.no
Ronny WikerØkonomidirektør48 89 80 05 – ronny.wiker@forsvarsbygg.no


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Abonner