Forsvarsbyggs regnskap for 2007

Forsvarsbyggs regnskap for 2007


– Viktig bidrag inn i forsvarssektoren


Forsvarsbyggs resultater for 2007 viser at virksomheten har nådd de krav som Stortinget har satt til konkurransedyktige priser på husleie og eiendomstjenester. Kvaliteten på Forsvarsbyggs service og leveranser er ytterligere forbedret gjennom 2007 og kundetilfredsheten øker.

Forsvarsbygg er en betydelig aktør i Forsvarssektoren gjennom å bygge, drifte og selge eiendom for Forsvaret. For 2007 leverer Forsvarsbygg et resultat som viser at virksomheten bidrar til økt verdiskapning for Forsvaret gjennom stadig bedre leveranser, mer fornøyde kunder og kostnadseffektivisering.

- Vi ser nå for alvor resultatet av den viktige eiendomsreformen som er gjennomført i forsvarssektoren. Kostnadene knyttet til eiendomsvirksomheten er blitt synlige og oversiktlige, og Forsvarsbyggs effektiviseringsarbeid har redusert Forsvarets kostnader knyttet til eiendom med over 800 millioner kroner årlig, sier administrerende direktør Frode Sjursen.

- 2007 har vist at vi har god ressursstyring både på drift- og prosjektsiden. I 2008 blir en av de viktigste oppgavene å gjøre kundene enda mer fornøyde, sier Sjursen.

Regnskapstallene for 2007 viser at Forsvarsbygg leverer et resultat på 566 millioner kroner, målt etter kontantprinsippet. Av dette er kr 390 millioner overført til Forsvarsdepartementet i løpet av året, og benyttet til investeringer i Forsvaret. Resterende er satt av i et reguleringsfond, som i samråd med Forsvarsdepartementet disponeres til prioriterte formål i og utenfor Forsvarsbygg i fremtiden. Av resultatet på kr 566 millioner utgjør avskrivninger på bygg og anlegg er kr 510 millioner som benyttes til fornyelse og investering. Dette inngår i husleien som belastes brukerne av byggene.

• Forsvarsbygg Utvikling, som bygger og rehabiliterer Forsvarets eiendommer, leverte gjennom året et samlet totalt produksjonsvolum på 2.150 millioner kroner, inkludert alle nye bygg og anlegg.

• Forsvarsbygg Utleie genererer størstedelen av Forsvarsbyggs driftsinntekter gjennom utleieinntekter og salg av eiendomstjenester, totalt 2160 millioner kroner i 2007.

• Skifte Eiendom nådde Stortingets reviderte krav for 2007 på 430 millioner kroner, og solgte forsvarseiendommer med et endelig netto kontantresultat på 437 millioner kroner. Dette er midler som går direkte tilbake til drift og modernisering av Forsvaret. Det ble avhendet omlag 285 000 kvadratmeter eiendom i 2007.

• Forsvarsbygg Futura solgte i 2007 rådgivningstjenester for 50 millioner kroner.

• Nasjonale Festningsverk (NFV) brukte 36 millioner på grunnleggende og verdibevarende vedlikehold av festningsanleggene. Videre tjente NFV inn 39 millioner på leietakere og 4 millioner på eksternsalg av rådgivningstjenester.

Disponering av resultat – overføring til eier, Forsvarsdepartementet:

2007
Driftsresultat (eks. resultat Skifte Eiendom): kr 566 mill kr
Resultat Skifte Eiendom (salg): kr 437 mill kr
Avsatt til reguleringsfond av årets resultat kr 176 mill kr
Overføres Forsvarsdepartementet: kr 827 mill kr

Forsvarsbygg avlegger også regnskap i henhold til regnskapslovens prinsipper.


Flere detaljer om regnskapet for 2007 finnes på Forsvarsbyggs nettsider www.forsvarsbygg.no

Frode Sjursen Administrerende direktør 92 09 08 18 – frode.sjursen@forsvarsbygg.no
Marit J. Leganger Kommunikasjonsdirektør 92 06 76 76 – marit.leganger@forsvarsbygg.no
Ingar Asper Økonomidirektør 93 00 77 92 – ingar.asper@forsvarsbygg.no

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.