Ang. forsvarsministerens uttalelser om norske styrkebidrag i Afghanistan

I forbindelse med møter i Brussel i dag har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hatt samtaler med pressen. I den forbindelse er det blitt rapportert i media at forsvarministeren mener at norske spesialstyrker ikke ville ha hatt noen innvirkning på situasjonen i Afghanistan. Sitatet er dessverre tatt ut av sin sammenheng.

Det forsvarsministeren sa var at NATO i dag har 33 000 soldater i Afghanistan. Et eventuelt ytterligere norsk styrkebidrag vil derfor antallmessig være en begrenset ressurs i forhold til de utfordringer man står overfor.

Forsvarsministeren understreker at norske styrker holder meget høy kvalitet. Dette er en av grunnene til at norske styrkebidrag er etterspurt til internasjonale operasjoner. Norge er en av de største bidragsyterne til ISAF, sett i forhold til folketall, og har allerede et stort og viktig ansvar både når det gjelder den regionale stabiliseringsstyrken i Meymaneh og utrykningsstyrken i Mazar-e-Sharif.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker