ANTI-TERROR: FORSVARET SAMARBEIDER MED POLITIET I OMFATTENDE ØVINGSPROGRAM

Nr.: 12/2004 Dato: 26. april 2004 ANTI-TERROR: FORSVARET SAMARBEIDER MED POLITIET I OMFATTENDE ØVINGSPROGRAM (26.04.04) Forsvaret vil, sammen med politiet og andre relevante myndigheter, gjennomføre flere omfattende øvelser de kommende måneder der det vil være et spesielt fokus på antiterror og sivilt-militært samarbeid. Det skal legges til grunn et mest mulig realistisk trusselbilde for øvelsene, som blir gjennomført i alle landsdeler og til sjøs. - Regjeringen har slått fast at samfunnssikkerhet og antiterrorberedskap skal være en sentral oppgave for Forsvaret med vekt på samarbeidet mellom sivilt og militært beredskap. Forsvarets øvelsesprogram viser at denne oppgaven tas meget alvorlig, og at det legges stor vekt på å samtrene militære og sivile ressurser, i særlig grad politiet, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Hun presiserer at bekjempelse og forebygging av terror i Norge er en politioppgave, og at Forsvaret vil bistå etter anmodning og til støtte for politiet. I internasjonale operasjoner kan terrorbekjempelse være en helt sentral oppgave for Forsvaret. I tidsrommet 25. april til 14. mai pågår "Blue Game 04", med bortimot 70 fartøyer fra 16 land, rundt 30 fly og helikopter, og totalt ca 3500 mannskaper, utenfor kysten av Sør-Norge. Også enheter fra Heimevernet i Agder og Garden deltar. Hensikten er å samøve Nato-medlemmer og de land som har partnerskapsavtale med Alliansen innen krisehåndtering, med særlig fokus på håndtering av terrorgrupper. Scenarioet er en operasjon med FN-mandat som blir ledet av NATO. "Blue Game" spenner over hele skalaen innen krisehåndtering, og det skal blant annet trenes på bordinger av skip og støtte til det sivile samfunn for å begrense mulige skader fra terrorhandlinger. I tillegg til "Blue Game" og "Joint Winter", den store vinterøvelsen som ble avholdt i Nordland og Troms i mars, er følgende øvelser blant de som skal gjennomføres i løpet av året: · "Tromsøya" gjennomføres på Tromsøya i slutten på mai. Denne øvelsen er i hovedsak viet samarbeidet mellom sivile og militære instanser på regionalt og lokalt nivå og omfatter blant annet objektsikring. "Tromsøya" samkjøres med øvelse "Kabul", som er en spesifikk øvelse for den avdelingen som skal til Afghanistan til sommeren. Foruten denne avdelingen fra hæren, deltar Heimvernet, eksplosivryddegrupper, Troms politidistrikt og Fylkesmannen i Troms. · "Gemini" gjennomføres i Nordsjøen/på Vestlandet i juni. Dette er en øvelse som er innrettet mot terrortrusler mot oljeinstallasjonene, og det blir blant annet lagt vekt på kommando og kontroll, og samarbeid mellom politiet og Forsvaret. Foruten Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger og operative avdelinger fra Forsvaret (hær, sjø, luft), kommer blant andre politimestrene i Stavanger og Bergen, samt flere departementer og direktorater til å delta. · "Nidaros" gjennomføres i Trondheim og flere trøndelagskommuner i juni. Formålet er å utvikle en god operativ forståelse hos, og å etablere gode samarbeids- og koordineringslinjer mellom forsvaret, politiet og andre sivile beredskapsetater innen stat, fylke og kommune. Øvelsen dreier seg blant annet om objektsikring og vakthold. Blant deltakerne er Heimevernet, eksplosivryddegrupper, Sivilforsvaret, Sør- Trøndelag politidistrikt, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. · "Barents" gjennomføres i Barentshavet i september. Dette er en redningstjenesteøvelse som Justisdepartementet har hovedansvaret for. Det vil bli deltakere fra Norge og Russland: Landsdelskommando Nord- Norge, Hovedredningssentralen i Bodø, Kystvakten, helikopterskvadronene 330 og 337, Murmansk redningssentral. · "Kristiania" gjennomføres i Oslo og flere nærliggende kommuner i september. Hensikten med denne øvelsen er blant annet å oppdatere trusselvurderinger, planlegge og gjennomføre aksjoner, og å trene på prosedyrer for bistand fra forsvaret til politiet. Blant deltakerne er flere heimevernsdistrikter, eksplosivryddere, politidistriktene Oslo, Romerike og Nordre Buskerud, Sivilforsvaret, samt statlige, fylkeskommunale og kommunale beredskapsetater. · "Orion" gjennomføres i Sør-Varanger i oktober. Formålet er å øve anti-terror og å utvikle samarbeidet mellom sivile og militære instanser. Blant deltakerne er Garnisonen i Sør-Varanger, Heimevernet, Forsvarets ABC-enhet, eksplosivryddere, 339-skvadronen, Øst-Finnmark politidistrikt og Fylkesmannen i Finnmark. - Å trene riktig er en forutsetning for å kunne stå best mulig rustet til å møte våre nye sikkerhetsutfordringer. Jeg er derfor godt tilfreds med at Forsvaret i sitt øvingsprogram legger vekt på relevante øvingsopplegg og tett samarbeid med politiet og andre sivile etater, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Fredag 30. juni vil hun sammen med justisminister Odd Einar Dørum få en orientering om "Blue Game" i Oslo. Forsvaret har i en årrekke øvet forsvar mot terroranslag sammen med andre norske beredskapsetater, først og fremst politiet. Dette dreier seg blant annet om beskyttelse og forsvar av vitale nasjonale institusjoner og anlegg, så som Kongehuset, Stortinget, Regjeringen, oljeinstallasjoner og annen infrastruktur. Øvelsene inkluderer også håndtering av forskjellige kapringssituasjoner. I de mange øvelsene Forsvaret, sammen med fylkesmyndigheter og politi har gjennomført av objektsikring, har Heimevernet hatt en sentral rolle. Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har et felles konsept for utvikling av slike øvelser, og for Forsvarets del er betydningen av å kunne gjennomføre antiterror-operasjoner og håndtering av masseødeleggelsesvåpen understreket i den langtidsproposisjonen som nå ligger til behandling i Stortinget (St.prp. nr 42 (2003-2004)). ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker