AVTALEVERK PÅ PLASS FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE

Avtaleverket om sivil luftfart på Moss lufthavn, Rygge ble ytterligere avklart etter at Forsvarsdepartementet i dag godkjente en prosjektavtale, en investeringsavtale og en festeavtale. – Det er viktig å ha avtaler som ivaretar både konsesjonsbetingelsene og Forsvarets interesser. Innenfor disse rammene blir det nå opp til Rygge sivile lufthavn (RSL) AS å utnytte de kommersielle mulighetene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den overordnede samarbeidsavtalen ble godkjent av Forsvarsdepartementet den 6. januar i år. Det samlete avtaleverket skal ivareta Luftforsvarets styringsmessige ansvar for den daglige driften av lufthavnen innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. RSL AS skal i henhold til konsesjonsbetingelsene, dekke alle direkte og indirekte kostnader som Forsvaret påføres som følge av planlegging/prosjektering, etablering, drift og vedlikehold av den sivile lufthavnen. Godkjennelsen av avtalene innebærer at Forsvarsdepartementet gir generalinspektøren for Luftforsvaret og administrerende direktør i Forsvarsbygg fullmakt til å signere nevnte avtaleverk med RSL AS. Før åpning av den sivile lufthavnen, vil partene også ferdigstille en detaljert driftsavtale. Samferdselsdepartementet vil som konsesjonsmyndighet fortsatt ha det samferdselspolitiske ansvaret for Moss lufthavn, Rygge.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner