BEDRE BOFORHOLD I STØYUTSATTE BOLIGER PÅ ØRLANDET

Forsvarsbygg innleder samtaler med Ørland kommune og beboere for å vurdere innløsning av de mest støyutsatte boligene på Ørlandet. Hensikten er å bidra til bedre boforhold for berørte familier.

- Vi vil be Forsvarsbygg om å se mer konkret på løsninger for den enkelte bolig sammen med Ørland kommune. Vi ønsker at den enkelte familie skal få en bedre løsning, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Bård Glad Pedersen. Ørland kommune har ønsket å drøfte mulighetene for å innløse et mindre antall boliger istedenfor at det gjennomføres støydempende tiltak. Kommunen vil på sin måte bidra til at en innløsning av et mindre antall av de mest berørte boligene kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Et pågående prosjekt på Ørland skal oppfylle Forsvarets forpliktelser i forhold til forskriften ”Grenseverdier for lokal luftforurensing og støy”. Ifølge kartleggingen må det gjennomføres tiltak på 57 bygninger rundt Ørlandet flystasjon. Ved en innløsning kan Forsvaret bidra økonomisk med midlene som opprinnelig var planlagt benyttet til tiltak.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.