BEDRE OPPFØLGING AV VETERANER

Nr.: 51/2006 Dato: 6. oktober 2006 Regjeringen ønsker en bedre oppfølging av personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. I forslaget til statsbudsjettet for 2007 lanseres derfor en rekke tiltak. Støtten til FN-Veteranenes Landsforbund øker og samarbeidet mellom det sivile helsevesenet og Forsvaret skal bli bedre.

FN-Veteranenes Landsforbund får en tildeling på seks millioner kroner i regjeringens forslag til budsjett for 2007, som tilsvarer en økning på 20 prosent i forhold til 2006. Midlene skal blant annet gå til kameratstøttearbeid og ulike tiltak for veteranene og deres familier. Videre er Veteranadministrasjonen (VA) etablert som et kontaktpunkt for veteranene i Forsvaret. VA skal bistå veteraner når det gjelder medisinske, trygdemessige og juridiske spørsmål og formidle kontakt til relevante militære og sivile fagorganer. Helsepersonell tilknyttet de regionale stressmestringsteamene i Forsvaret skal gi psykiatrisk og psykologisk oppfølging til veteraner. Dette tilbudet vil gi veteranene en mulighet til å få oppfølging i regionen de er bosatt i. Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet har etablert et samarbeid for å sikre at tiltak overfor veteraner er godt samordnet mellom det sivile helsevesen og Forsvaret. I tillegg har regjeringen besluttet at det skal bli enklere å få utbetalt full erstatning for psykiske senskader. Den endrede forskriften gir bedre rettigheter til veteranene. Endringene innebærer at maksimal erstatning utbetales ved 54 prosent medisinsk invaliditet. Tidligere ble denne kun utbetalt ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Endringen har tilbakevirkende kraft. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 32 Saksbehandler Sunniva Tofte Telefon 23096029 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.