Erstatning ved senskader

erstatning ved senskader (14.11.03) Med henvisning til dagens medieoppslag om spørsmål om erstatning knyttet til psykiske senskader etter utenlandstjeneste for Forsvaret, ønsker Forsvarsdepartementet å presisere følgende: I den konkrete saken som er omtalt i Adresseavisen og andre medier i dag, er status at Forsvarsdepartementet ikke har erkjent erstatningsansvar. For å få erstatning i slike saker må tre krav være oppfylt: Lovgrunnlaget må være avklart, det må kunne dokumenteres økonomisk tap, og det må kunne påvises en årsakssammenheng mellom helsetilstand og tjenesten i Forsvaret. I den foreliggende sak har Forsvarsdepartementet bare behandlet det første vilkåret. Konklusjonen på dette punktet er at hendelser av en slik karakter som vedkommende oppgir å ha vært utsatt for, oppfyller vilkårene i det aktuelle lovgrunnlaget. Kravet er imidlertid i utgangspunktet foreldet, men departementet finner det etter en helhetsvurdering likevel rimelig å delvis frafalle foreldelsesinnsigelse, slik at krav om erstatning fra og med 1. januar 1999 ikke anses foreldet. Dette innebærer ikke en ansvarskjennelse. Etter departementets syn bør det nå utarbeides en spesialisterklæring som kan ta stilling til faktisk årsakssammenheng mellom vedkommendes helsetilstand og tjenesten i Forsvaret. Hvorvidt Forsvaret er erstatningsansvarlig for at en ansatt eller tidligere ansatt har fått psykiske senskader av tjeneste i Forsvaret, beror på en konkret vurdering. Det må presiseres at hver sak vil bli behandlet individuelt. Uavhengig av utfall i denne konkrete saken, er det departementets syn at den ikke vil gi klare presedensvirkninger for andre saker. Forsvarsdepartementet arbeider for øvrig med en forskrift om erstatning for psykiske senskader. Et utkast ble sendt ut på bred høring i juni i år, og departementet arbeider nå videre med forskriften på grunnlag av høringsuttalelsene som er kommet inn. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker