FORBEDRET EVNE TIL MILITÆR KRISEHÅNDTERING

I statsråd i dag ble det ved en kongelig resolusjon fastsatt et nytt system for styrkeoppbygging i Forsvaret. Det nye styrkeoppbyggingssystemet er bedre tilpasset Forsvarets oppgaver og organisasjon og medfører en ny måte å planlegge den militære beredskap på. Styrker som er i stadig tjeneste danner utgangspunktet, og disse kan forsterkes med reservepersonell gjennom beredskapskontrakter med enkeltpersoner, eller gjennom mobilisering.

Det gjeldende mobiliseringssystemet for Forsvaret har sin bakgrunn i den kalde krigen, og var tilpasset datidens behov for mobiliseringsplanlegging. Systemet ble sist stadfestet ved kongelig resolusjon 3. mai 1991. Basert på denne kongelige resolusjon har Forsvarssjefen utgitt Mobiliseringsdirektiv for Forsvaret (MDF), som gir instrukser for hvordan Forsvaret raskest mulig kan sette hele organisasjonen på krigsfot gjennom innkalling av mobiliseringsavdelinger. Med det nye systemet vil Forsvaret fortsatt ha evne til å gjennomføre full mobilisering av alle avdelinger, inkludert de mobiliserbare avdelingene. Det blir større likhet mellom planleggingen av nasjonal beredskap og planlegging for operasjoner nasjonalt og i utlandet. Fokus i planleggingen vil i større grad dreies fra en rekkefølgeavhengig planlegging innrettet mot full mobilisering, mot militær styrkeoppbygging tilpasset den til enhver tid foreliggende situasjonen. For å gjennomføre slik situasjonstilpasset styrkeoppbygging vil styrkeoppbyggingssystemet inneholde et styrkeregister som gir bedret oversikt over styrkenes status og et direktiv som gir nye retningslinjer for styrkeoppbygging. Det vil også bli sterkere fokus på muligheten for å anvende militære kapasiteter i et bredt spekter av krisesituasjoner, inkludert til støtte for samfunnssikkerhet. Totalt sett vil det nye styrkeoppbyggingssystemet harmonisere bedre med Forsvarets ressurser og med de utfordringer som vi i dag står ovenfor. Systemet vil opprettholde Forsvarets evne til å kraftsamle alle ressurser for krig, samtidig som evnen til å utnytte de militære ressursene i en krisesituasjon forbedres. Bakgrunnen for omleggingen er at dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever fokus på et bredt spekter av sikkerhetsutfordringer. Stortingets vedtak i 2004 om den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005 – 2008 stadfestet dette, og vektla at Forsvaret skal være moderne og fleksibelt, og ha høy reaksjonsevne. Forsvaret har blitt bedre tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon og fremtidige utfordringer gjennom målrettet omstilling. Dette har medført en overgang fra en struktur med mange mobiliserbare avdelinger til å ha færre men bedre utrustede enheter, med større mobilitet, bedre tilgjengelighet og kortere reaksjonstid.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.