Forsvaret og Røde Kors undertegnet samarbeidsavtale

Nr.:26/2006 Dato:03. mai 2006 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og president i Norges Røde Kors, Thorvald Stoltenberg undertegnet i dag en samarbeidsavtale som skal styrke arbeidet for internasjonal humanitær rett. Utdanning av Forsvarets befal og mannskaper står sentralt i avtalen.

- Selve fundamentet for en demokratisk stat ligger i dens vilje til å respektere grunnleggende rettsnormer. Forsvarets personell må derfor ha inngående kunnskap om internasjonal humanitær rett slik at de blant annet kan sikre at bruken av militære maktmidler i en væpnet konflikt ikke gir unødig skade eller lidelse for sivilbefolkningen. Samarbeidet mellom Røde Kors og Forsvaret har skapt en plattform for diskusjon og informasjonsutveksling om humanitær rett og en økt forståelse for dagens konfliktsituasjoner. Røde Kors spiller en viktig rolle også under væpnede konflikter, og besitter en betydelig erfaring og kompetanse. Røde Kors er derfor en naturlig samarbeidspartner for Forsvaret, uttaler Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Forsvaret og Røde kors har et godt samarbeid om en rekke saker. Røde kors har ved ulike anledninger fått tilgang på utstyr og kompetanse fra Forsvaret. Jeg er veldig glad for at Forsvaret gjennom denne avtalen bidrar til å styrke forståelse og respekt for internasjonal humanitær rett. Når krigen raser går det alltid utover sivilbefolkningen. Derfor må vi sammen arbeide for at Genève-konvensjonene etterleves. Da er det avgjørende at soldater og offiserer kjenner og anvender reglene i konfliktsituasjoner, sier Thorvald Stoltenberg. Også Forsvaret benytter Røde Kors-emblemet som har som formål å gi sanitetspersonell og enkelte andre grupper og installasjoner en særlig beskyttelse etter Genève-konvensjonene. Begge parter har derfor interesse av å øke bevisstgjøringen omkring den humanitære folkeretten. Samarbeidsavtalen innebærer utvikling av utdanningsprogrammer, kurs og opplæring av soldater og befal innenfor internasjonal humanitær rett. I tillegg sikrer avtalen en større grad av felles deltakelse i trening og øving. Avtalen har ingen tidsbegrensning. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.