FORSVARSBUDSJETTET STYRKES

Nr.: 19/2007
Dato: 15. mai 2007
Forsvarsbudsjettet styrkes med 219 millioner kroner ut over dagens budsjettnivå. - Med denne økningen viser regjeringen at den følger opp målsettingen om økt deltakelse i internasjonale operasjoner med vekt på FN- og NATO-oppdrag, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I tillegg foretar regjeringen omprioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet, for å styrke investeringene i nybygg og nyanlegg, gi rom for mer penger til de vernepliktige og bidra til å styrke kulturelle formål.

Militære operasjoner i utlandet
Økningen vil gå til å dekke utgiftene til norske militære styrkebidrag i
utlandet. Dette gjelder UNIFIL II-operasjonen i Libanon med et norsk MTB-bidrag i perioden oktober 2006 – april 2007, spesialstyrkene i Afghanistan (ISAF) fra mars til september 2007 og norsk ledelse av Kabul internasjonale flyplass (KAIA) fra april til oktober 2007.

Følgende områder vil bli styrket i inneværende budsjettår:

Mer penger til de vernepliktige
7 millioner kroner vil gå til en økning i dimisjonsgodtgjørelsen for de vernepliktige fra 20 900 til 23 000 kroner allerede fra 1. januar 2007. Dette forslaget følger opp planen om å øke dimisjonsgodtgjørelsen til 25 000 kroner innen utgangen av 2008.

Øker bevilgningen til nybygg og nyanlegg
502 millioner kroner vil gå til en økning av bevilgningen til nybygg og nyanlegg i Forsvaret. Styrkningen vil blant annet bidra til å følge opp regjeringens målsetting om oppbygging av Hæren, og nordområdesatsning. I tillegg bidrar investeringene til å legge til rette for en økning i antallet kvinner som gjennomfører førstegangstjenesten, samt bidrar ytterligere til å videreutvikle og legge til rette for fremtidig bruk ved nasjonale festningsverk.

Kultur – musikk og Forsvarsmuseet styrkes
15 millioner kroner vil gå til en økning av bevilgningen til kulturelle formål i Forsvaret. Økningen skal dekke utgifter i forbindelse med bygg- og anleggsarbeider for Forsvarets musikk og merutgifter til Forsvarsmuseet på til sammen 7,5 mill. kroner. I tillegg styrker regjeringen driftsbudsjettet til musikkorpsene med 7,5 mill. kroner.


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Heidi Langvik-Hansen
Telefon 2309 6025

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.