FORSVARSMINISTEREN DELTAR PÅ NATO-TOPPMØTET I RIGA

Nr.: 59/2006
Dato: 28. november 2006
NATO-landenes stats- og regjeringssjefer deltar på toppmøtet i Riga 28.-29. november. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Stoltenberg som ledsages av utenriksminister Støre og forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Felles verdier, transatlantisk samhold, god byrdefordeling og NATOs fremtidige utvikling er hovedbudskapene i Riga. NATOs operasjon i Afghanistan, ISAF, er det sentrale enkelt-temaet for toppmøtet. Dette er for tiden NATOs mest utfordrende oppgave. I drøftelsene vil man på norsk side legge vekt på å styrke det internasjonale samfunns innsats innen gjenoppbygging og utvikling i Afghanistan. Det er en erkjennelse blant NATO-land at den langsiktige løsningen på utfordringene i Afghanistan ikke ligger på militær side, men primært på bedre koordinert sivil innsats. Militære styrker kan skape sikkerhet, men det er sivil innsats som må ivareta gjenoppbygging. Det er derfor behov for større fokus på effektiv bruk av sivile virkemidler.

Norge er en betydelig bidragsyter av militære styrker til ISAF. Vårt engasjement er langsiktig. I Riga vil forsvarsministeren gjøre det klart at regjeringen fortløpende vurderer situasjonen i Afghanistan, herunder eventuelle behov for ytterligere norske styrkebidrag.

I tillegg er flere viktige saker innenfor NATOs transformasjonsagenda på dagsorden. Toppmøtet vil gi sin tilslutning til styringsdokumentet Comprehensive Political Guidance som gir føringer for den videre utviklingen av NATO basert på nåværende og forventede sikkerhetsutfordringer. Sentrale forhold omtalt i dokumentet er NATOs evne til å møte nye utfordringer, sivil-militært samarbeid, stabiliseringsoperasjoner og forbedret evne til å gjennomføre operasjoner også langt fra eget territorium.

Norge har i tillegg sluttet seg til et initiativ om flernasjonal anskaffelse av 3-4 C-17 strategiske transportfly. Strategiske transportfly er viktig for å understøtte operasjoner under NATO, FN eller EU-mandat. Målsetningen er å ha en operativ kapasitet fra tredje kvartal 2007.

Toppmøtet diskuterer også hvordan man bedre kan anvende NATOs viktigste reaksjonsstyrke - NATO Response Force (NRF). Denne skal kunne benyttes hurtig til hele bredden av krisehåndteringsoppgaver. Norge deltar aktivt i styrken.

Stats- og regjeringssjefene vil vedta tettere samarbeid om spesialstyrker i NATO, inkludert opprettelse av et koordineringssenter.

Bedre samarbeid mellom NATO og landene på Balkan er et sentralt politisk tema under møtet.


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Kåre Helland-Olsen
Telefon 2309 6024

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.