FORSVARSMINISTEREN GODKJENNER SAMARBEIDSAVTALE OM MOSS LUFTHAVN, RYGGE

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har i dag godkjent en samarbeidsavtale om Moss lufthavn, Rygge. Det innebærer at Forsvarsdepartementet gir Generalinspektøren for Luftforsvaret og administrerende direktør i Forsvarsbygg fullmakt til å signere en samarbeidsavtale med Rygge Sivile Lufthavn AS.

Det er første gang Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret inngår en slik avtale, der det åpnes for betydelig sivil flytrafikk på en flyplass der konsesjonen innehas av Forsvaret. Det har derfor vært behov for en omfattende gjennomgang av juridiske, økonomiske og driftsmessige sider ved avtalen. Betydelige endringer er gjort siden FD fikk utkastet til avtale i oktober. - For å få alle forhold tilstrekkelig belyst, har det har vært nødvendig med en grundig saksbehandling i denne saken, og jeg er meget tilfreds med den avtalen som nå foreligger. Avtalen ivaretar etter min oppfatning så vel konsesjonsbetingelsene som Forsvarets interesser. Innenfor disse rammene blir det nå opp til RSL AS å utnytte de kommersielle mulighetene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Generalinspektøren for Luftforsvaret fikk i en kongelig resolusjon av 19. november 2004 konsesjon til å anlegge, drive og inneha en sivil lufthavn på Rygge (Moss lufthavn, Rygge). Forsvaret har samarbeidet med RSL, som ønsker å etablere en sivil lufthavn på Rygge, og det er den overordnede samarbeidsavtalen - med visse forutsetninger, presiseringer og føringer - som nå er klar. Avtaleverket består for øvrig av en investeringsavtale, en festeavtale og en prosjektavtale. Forsvarsbygg arbeider fremdeles sammen med Regjeringsadvokaten med å kvalitetssikre investeringsavtalen og festeavtalen. Dette arbeidet forventes sluttført i januar. Forsvarsdepartementet skal også godkjenne disse avtalene, og det presiseres at det fortsatt er vanskelige spørsmål som skal avklares i disse avtalene, både med hensyn til miljø og økonomi. Partene vil i tillegg fremforhandle en underordnet driftsavtale. Generalinspektøren for Luftforsvaret antyder at denne driftsavtalen kan ferdigstilles innen sommeren 2006. Avtaleverket skal ivareta Luftforsvarets styringsmessige ansvar for den daglige driften av lufthavnen innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. RSL AS skal videre, i henhold til konsesjonsbetingelsene, dekke alle direkte og indirekte kostnader som Forsvaret påføres som følge av planlegging/prosjektering, etablering, drift og vedlikehold av den sivile lufthavnen. Samferdselsdepartementet vil som konsesjonsmyndighet fortsatt ha det samferdselspolitiske ansvaret for Moss lufthavn, Rygge i henhold til konsesjonsforskriftene.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner