FORSVARSMINISTEREN MØTER SINE NORDISKE KOLLEGER

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møter 29. og 30. mai sine nordiske kolleger i Sverige. Hensikten med møtet er å diskutere aktuelle sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål, med særlig vekt på samarbeid om internasjonale operasjoner. Forsvarsministrene skal også signere avtale (MoU) med Storbritannia for bruk av deres multinasjonale operative hovedkvarter som operasjonshovedkvarter for innsatsstyrken.

Et av temaene i løpet av disse dagene blir å diskutere utviklingen av den nordisk-estiske innsatstyrken – Nordic Battle Group (NBG). Sentralt i diskusjonene er beslutningsmekanismer for innsatsstyrken og viktigheten av konsultasjonsordninger mellom deltakerlandene. Videre vil forsvarsministrene diskutere en rekke forhold som er nedfelt i avtalen mellom Sverige, Norge, Finland og Estland om etableringen av innsatsstyrken, signert 23. mai 2005. Dette dreier seg blant annet om mandat og folkerettslige grunnlag, styrkens sikkerhet, samt forholdet til andre internasjonale organisasjoner. Den svenskledede innsatsstyrken vil etter planen stå på beredskap for en 6-måneders periode første halvår 2008. Ved siden av at Sverige har utnevnt brigadegeneral Karl Engelbrektsson til styrkesjef (Force Commander) for innsatsstyrken, vil tre norske stabsoffiserer arbeide i hovedkvarteret. - Norsk deltakelse i den svenskledede nordiske stridsgruppen er viktig fordi det støtter opp om det nordiske samarbeidet, og slik norsk deltakelse er også et viktig bidrag for å styrke europeisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Innsatsstyrkekonseptet er utviklet i tett samarbeid med FN og vil være et viktig bidrag for å støtte FN innenfor krisehåndtering, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.