FORTSATT NORSK DELTAKELSE I JSF-PROSJEKTET

Nr.:27/2006 Dato:08. mai 2006 Regjeringen har i dag besluttet å videreføre den norske deltakelsen i kampflyprosjektet Joint Strike Fighter. Beslutningen kommer etter at den amerikanske produsenten Lockheed Martin har lagt frem en forbedret pakke for norsk industri. Det er så langt identifisert mulige industriavtaler på inntil 20 milliarder kroner. Avtalen innebærer at norske myndigheter bevilger ytterligere 114 millioner kroner til prosjektet. Så langt er det innbetalt 429 millioner kroner.

- Jeg vil understreke at denne beslutningen ikke innebærer at vi har tatt stilling til hvilket kampfly Norge eventuelt skal kjøpe, men jeg er fornøyd med at vi har lykkes i vårt arbeid for å styrke mulighetene for norske industri hvis vi skulle komme til å velge JSF, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Dette arbeidet har vært gjennomført i tett dialog med Nærings- og handelsdepartementet, og er etter min mening et godt eksempel på aktiv, norsk industripolitikk. Det er i dag 4 aktuelle kampflykandidater for et eventuelt norsk kjøp av kampfly. Disse er Eurofighter, Joint Strike Fighter, JAS Gripen, og Rafale. - Nå vil vi i tiden fremover også gå mer i detalj når det gjelder de tre øvrige kandidatene, blant annet når det gjelder industripolitiske og operative spørsmål. På denne måten får vi et best mulig sammenlikningsgrunnlag når beslutningen om nye kampfly skal tas, sier Strøm-Erichsen. For ytterligere kommentarer og intervju kontakt Tor Borgersen på tlf: 90938987 Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 23096024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.