Hedrer forsvarskvinne med portrett

Nr.:22/2008
Dato:22. september 2008
- Oberstløytnant Elisabeth Sveri er virkelig en av foregangskvinnene i Forsvaret. Hun har gjort en betydelig innsats for at kvinner skal få like muligheter som menn, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Tirsdag avduker hun portrettet av Elisabeth Sveri i Forsvarets ledelsesbygg.

Avdukingen finner sted i Forsvarsdepartementet tirsdag 23. september kl 10. Kunstneren bak portrettet er Jarle Teigen Olsen.

I dag kan kvinner kan ha alle stillinger i Forsvaret. Elisabeth Sveri var en av de helt sentrale personene i kampen for full likestilling i Forsvaret, blant annet at kvinnene skulle få ta vanlig befalsutdanning.
- Dette er det viktigste jeg har gjort i Forsvaret. Det var helt fantastisk da jeg som kvinneinspektør i Hæren fikk forsvarssjefen med på at kvinnene skulle få bli offiserer i Forsvaret, på lik linje med menn. Det var sterk motstand mot dette fra mange hold, sier Sveri.

Kvinnene fikk adgang til den ordinære befalsutdanningen i Forsvaret i 1977. Adgang til å avtjene førstegangstjeneste på lik linje med menn kom i 1983. Året etter vedtok Stortinget full yrkesmessig likestilling i Forsvaret, også i stridende stillinger. I 2006 ble de første kvinnene innkalt til frivillig sesjon, og fra 2010 er det pliktig sesjon også for jenter.

- Det ingen funksjoner eller områder i Forsvaret som ikke kvinner kan fylle like godt som menn. Det er hver enkelts evner, bakgrunn og interesser som er avgjørende, ikke kjønn. En bedre kjønnsbalanse vil gjøre oss bedre i stand til å møte sikkerhetsutfordringene vi står overfor, nasjonalt og internasjonalt, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Elisabeth Sveri er født i 1927. Hun var aktiv i milorg under andre verdenskrig og begynte som troppssjef ved Kvinnekompaniet i Hæren i 1946. Hun tjenestegjorde i i flere ulike stillinger i Hærens Samband frem til 1959. Sveri var kvinneinspektør i Hæren fra 1959-87. Hovedoppgaven var å fremme likestillingen i Forsvaret. Hun var også rådgiver for daværende kronprinsesse Sonja i militære saker fra 1980-87. Sveri var den første kvinnelige militære embetsmann da hun ble utnevnt til oberstløytnant i 1982.

Sveri har hatt en rekke verv, og var blant annet fast representant for Hæren i Natos kvinnekomite fra 1961-87. Hun har fått flere utmerkelser, blant annet Forsvarsmedaljen med laurbergren og ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for kvinner i Forsvaret.Priv. til red:

Pressen inviteres til å være tilstede under avdukingen. Av praktiske grunner ber vi interesserte om å melde seg på til Marita I. Wangberg i Forsvarsdepartementet, telefon 23 09 60 29/90 51 23 19 eller e-post miw@fd.dep.no

Elisabeth Sveri vil selv være til stede under avdukingen, sammen med representanter fra Forsvarsdepartementets ledelse og Forsvarets ledelse, i tillegg til nestkommanderende i Hærens styrker, brigader Kristin Lund og direktør for Forsvarets høyskole, oberst Britt Brestrup, representanter fra Nettverk for Kvinnelig befal og andre inviterte gjester.

Forsvarsdepartementet holder til i Glacisgate 1 på Akershus festning (innkjøring rett før Gamle Losjen).


Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Kommunikasjonsenheten
Telefon 23 09 60 11

Saksbehandler
Ann Kristin Salbuvik
Telefon 23096037

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.