INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED EU

Nr.:20/2006 Dato:08. mars 2006 Norges samarbeidsavtale med EUs forsvarsbyrå EDA (European Defence Agency) ble godkjent av EUs forsvarsministere i Innsbruck 7. mars. Avtalen ble signert av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og EUs høyrepresentant og øverste leder av EDA, Javier Solana.

Samarbeidsavtalen vil sikre Norge tilgang til et sentralt europeisk samarbeidsorgan som vil: • samordne forsvarsmateriellanskaffelser • drive forsvarsrelatert forskning og utvikling • utvikle militære kapasiteter for EUs medlemsland EDA arbeider også med å styrke Europas høyteknologiske kompetansebasis og europeisk forsvarsindustri. - Avtalen vil bli av stor betydning for vårt samarbeid med EU både på forsvars og industriområdet. Den vil gi Forsvaret tilgang til viktige materiellprosjekter og industrien tilgang til internasjonalt samarbeid og nye markeder, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Strøm-Erichsen møtte i går EUs troika i Brussel. Troikaen består av det sittende formannskapet i EU, som nå innehas av Østerrike, det påtroppende formannskapet (Finland) og EUs høyrepresentant. Gårsdagens møte ble ledet av Østerrikes forsvarsminister Günther Platter. Platter redegjorde for aktuelle saker som ble diskutert på EUs uformelle forsvarsministermøte, blant annet det pågående arbeidet for å styrke Unionens evne til sivil-militært samarbeid innenfor krisehåndtering, samt forbedret koordinering av sivile og militære innsatser. Målet er å gjøre EU bedre rustet til å håndtere kriser med sivile og militære virkemidler. Videre ble det orientert om EUs innsats på Balkan, og Europas fokus på å øke sivile og militære bidrag for å styrke sikkerhet og stabilitet i Afrika. EUs forsvarsministere diskuterte særlig en eventuell EU-operasjon til støtte for FNs operasjon MONUC i Kongo. På møtet minnet forsvarsminister Strøm-Erichsen om at Norge ønsker å styrke FN, og at regjeringen – akkurat som EU – er spesielt opptatt av utviklingen i Afrika. Strøm-Erichsen understreket det internasjonale samfunns ansvar for å bidra til sikkerhet og fred i Afrika, og viste her særlig til Sudan. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 23096024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner