INVITASJON TIL PRESSEKONFERANSE

Forsvarspolitisk utvalg avgir sin innstilling til regjeringen onsdag 31. oktober 2007. Utvalgets anbefalinger vil, sammen med Forsvarstudie 07, utgjøre de mest sentrale innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012.

Overrekkelse av rapporten til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil finne sted på forsvarsministerens kontor i forsvarets ledelsesbygg, Glacisgt 1,

Onsdag 31. oktober kl 10.00. (oppmøte kl 09.50)

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) inviterer deretter til pressekonferanse i Oslo Militære Samfunn

Onsdag 31. oktober kl 10.30. (Oppmøte kl 10.20)

Pressekonferansen innledes med en orientering fra utvalgsleder Siri Bjerke om hovedtrekkene i rapporten. De øvrige utvalgsmedlemmene, herunder representantene fra de politiske partiene, vil være tilstede på pressekonferansen. Enkel bevertning.

Informasjon om Forsvarspolitisk utvalg og utvalgets rapport vil være tilgjengelig på internett 31. oktober fra kl 1100.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/Modernisering_av_forsvaret/Forsvarspolitisk-utvalg-FPU.html?id=449647

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner