JURIDISK STØTTE TIL KAMPFLYPROSJEKTET

Forsvarsdepartementet inngikk fredag 19. oktober 2007 en avtale med advokatfirmaet Wikborg Rein & Co om kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med Prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

- Det er avgjørende å få juridisk støtte til prosjektet i den fasen vi går inn i. Spesielt har vi behov for støtte i arbeidet med den såkalte Request for Binding Information (RBI), som er en svært omfattende forespørsel til kampflykandidatene, sier Pål Bjørseth, prosjektleder for Prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

Fordelaktig valg

Det ble gjennomført en konkurranse med forhandling, hvor departementet mottok tilbud fra 17 advokatfirmaer. Ett tilbud ble avvist, og de øvrige 16 gjennomgikk en grundig vurdering opp mot krav og tildelingskriteriene fastsatt i konkurransegrunnlaget. Et stort flertall av tilbyderne innleverte meget gode tilbud.

Etter nærmere forhandlinger med seks tilbydere konkluderte departementet med at tilbudet fra Wikborg Rein & Co var å anse som det økonomisk mest fordelaktige for Prosjekt fremtidig kampflykapasitet. I denne vurderingen ble det lagt vekt på tilbyders dedikering og kapasitet, samt skissert plan for løsning av oppdraget og ivaretakelse av statens interesser i kampflyprosjektet. Videre vektla departementet tilbyders høye faglige kompetanse og erfaring fra andre større prosjekter, som vil bidra til å sikre en forsvarlig ivaretakelse av så vel offentlige som kommersielle aspekter i prosjektet.

Vil jobbe tett med prosjektet

Som ekstern juridisk rådgiver for kampflyprosjektet vil blant annet Wikborg Rein & Co bistå med kvalitetssikring, strategiutvikling, prosessledelse, forhandlinger og kontraktsinngåelser i forbindelse med Prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Utførelsen av oppdraget vil skje i tett samarbeid med prosjektgruppen og øvrige juridiske ressurser som departementet har avsatt til prosjektet.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner