KRAV OM BEDRE REGNSKAPSKONTROLL I FORSVARET

Nr.: 23/2004 KRAV OM BEDRE REGNSKAPSKONTROLL I FORSVARET Forsvarsdepartementet har i høst iverksatt ekstraordinære tiltak for å forbedre regnskapskontrollen i Forsvaret. Bakgrunnen er at Forsvarets regnskap for 2003 ikke ble godkjent av Riksrevisjonen. Departementet ser alvorlig på de forhold som Riksrevisjonen har påpekt. Hovedårsaken til at regnskapet ikke ble godkjent, var overgangsproblemer i forbindelse med innføring av nytt lønns- og regnskapssystem i 2003. For første gang skulle alle Forsvarets underregnskaper avstemmes under ett, og dette skapte overgangsproblemer. Innfasing av et nytt system i 2003 var nødvendig for å tilfredsstille minimumskravene i Reglementet for økonomistyring i staten fra 1. januar 2004. Program Golf har levert dette. Det er iverksatt og blir nå gjennomført en rekke tiltak som i sum skal rette opp de påpekte forholdene. I tillegg til de pålegg departementet har iverksatt gjennom etatenes handlingsplaner for å påse at tiltakene følges opp, har departementet besluttet å iverksette følgende ekstraordinære tiltak: Ekstern gjennomgang av alle rutiner Forsvarssjefen skal leie inn kompetanse for en ekstern gjennomgang av alle rutiner for forvaltning i Forsvarets militære organisasjon. Gjennomgangen skal dekke alle felt innenfor forvaltning, så som økonomi, anskaffelse og lager. Hensikten er å konkretisere forbedringsmuligheter innenfor etablert praksis i økonomiforvaltningen, herunder hvordan internkontrollen fungerer. Tiltaket er ment som en ekstra kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer. Kjøp av revisjonstjenester Forsvarssjefen skal leie inn ekstern revisjonskompetanse. Hensikten er å kvalitetssikre regnskapsførselen og regnskapet med tilhørende rapportering. Ordningen innføres i forståelse med Riksrevisjonen. Styrking av revisjonsarbeidet i FD Forsvarsdepartementets arbeid med oppfølging av riksrevisjonssaker er fra 1. august 2004 styrket ved intern overføring av 2 stillinger i FD. Kompetanseheving innenfor forvaltning, økonomi og regnskap Forsvarsdepartementet avsetter 10 mill. kroner i St.prp. nr. 1 (2004-2005) til ekstraordinær kompetanseheving innenfor forvaltning, økonomi og regnskapsfunksjoner i Forsvarets militære organisasjon. Konsekvenser for tjenesteuttalelsen Evne til økonomistyring og eventuelle anmerkninger fra Riksrevisjonen får betydning for fremtidig karriereutvikling. En vurdering av forvaltningskompetanse og økonomistyring, inkludert eventuelle anmerkninger fra Riksrevisjonen, skal fremgå av tjenesteuttalelser til personell med forvaltningsansvar. Etablering av stilling som økonomidirektør i Forsvaret Det skal etableres en stilling som økonomidirektør i Forsvarsstaben. Stillingen skal styrke Forsvarssjefens økonomistyringsfunksjon, og sikre at økonomiansvaret ivaretas på en god nok måte på alle nivå i organisasjonen. Månedlig rapportering I tillegg til en formalisert oppfølging av riksrevisjonsantegnelser i de årlige iverksettingsbrevene til etatene og i styringsdialogene, innføres det en ordning med skriftlig rapportering og møter hver måned mellom forsvarsdepartementet og underliggende etater. Dette gjøres for å påse at pålagte tiltak er iverksatt og gir ønsket effekt. Saksbehandler Martin Lohne Telefon 23092310 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.